Výměna nevhodného dárku Výhodné nákupy pro živnostníky

To nejdůležitější z podmínek Prodloužené záruky

Zásadní body z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY / Pojistka č. ALEW 1/2013


Víme, jak zdlouhavé a nepříliš zábavné je studování různých podmínek a právnických textů. Abychom Vám ušetřili čas, připravili jsme pro Vás zkrácenou verzi Rámcové pojistné smlouvy, obsahující jen ty podstatné informace.

Pro přehlednost jsme u každého ustanovení ponechali čísla bodů a odstavců, ať si je jednoduše můžete dohledat v plné verzi Rámcové pojistné smlouvy.
 

Článek 2              Výklad pojmů


2.1 Pojistník – Alza.cz a.s. jako osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

2.2 Pojistitel – BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která s pojistníkem uzavřela pojistnou smlouvu.

2.3 Pojištěný – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila Věc od pojistníka včetně pojištění, zaplatila kupní cenu a Věc řádně převzala, a uhradila poplatek za pojištění. Zakoupením pojištění Věci a zaplacením poplatku za pojištění vyjadřuje pojištěný souhlas se smlouvou a podmínkami pojištění a prohlašuje, že Věc nebude užívána k obchodním ani podnikatelským účelům (ve smyslu zákazu použití pro další/následný prodej).

2.11 Pojištění prodloužené záruky – pojištění pro případ finanční ztráty způsobené mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Věci, která nastane v období prodloužené záruky, tedy v období 12, nebo 36 měsíců (v závislosti na zvoleném souboru pojištění) po uplynutí záruční doby poskytované prodejcem, resp. výrobcem (obvykle 24 měsíců, u vybraného typu zboží 36 měsíců).

2.15 Administrátor pojistných událostí anebo Administrátor – pojistitel anebo pojistník jako osoba určená pojistitelem pro přijímání hlášení pojistných událostí od pojištěných a pro administrativní úkony s nimi spojenými.

2.17 Časová cena věci – cena, kterou měla Věc v okamžiku vzniku pojistné události. Časová cena Věci se určí tak, že se od kupní ceny Věci odečte 1 % z této kupní ceny za každý započatý měsíc od data zakoupení Věci.

Článek 4              Soubory pojištění


4.1 Na základě smlouvy se sjednává pojištění prodloužené záruky pro osoby, které přistoupí k pojištění dle čl. 2, bod 2.3 zahrnující tyto typy pojištění:
 

a) Pojištění prodloužené záruky o 1 rok
tedy po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí záruční doby
 
b) Pojištění prodloužené záruky o 3 roky
tedy po dobu 36 měsíců následujících po uplynutí záruční doby
 

4.2 Pojištění se vztahuje:pojištění prodloužené záruky o 1 nebo 3 roky na finanční ztrátu způsobenou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Věci,  která nastane v období prodloužené záruky. 

Článek 6              Pojistná doba, počátek a konec pojištění


6.3 Bude-li v průběhu trvání záruční doby poskytované prodejcem, resp. výrobcem, uplatněna pojištěným důvodná reklamace, účinnost Pojištění prodloužené záruky se posunuje o dobu trvání reklamačního řízení.

Článek 8              Pojistné události a pojistné plnění

8.1 Postup v případě vzniku pojistné události (vyjma velké bílé elektro)

1. Pojištěný telefonicky/emailem kontaktuje a/nebo osobně navštíví jakoukoli pobočku Alza.cz.

V rámci oznámení škodní události je pojištěný povinen uvést okolnosti, za jakých ke škodní události došlo, včetně příčiny vzniku škodní události a v případě poškození Věci také charakter poškození a rozsah omezení funkčnosti Věci.
 

2. Alza.cz od pojištěného Věc převezme.
 
3. Vznikne-li pojištěnému nárok na pojistné plnění, pojistitel po náležitém zhodnocení rozsahu poškození Věci (příp. Administrátor):
 
• nefunkční Věc opraví anebo její opravu autorizovaným servisním místem zajistí, a opravenou Věc následně předá zpět pojištěnému;
anebo
• není-li oprava Věci možná (např. z důvodu úplného zničení Věci nebo z jiného obdobného důvodu) anebo by její oprava byly neúčelná, zajistí výměnu Věci a novou Věc pojištěnému řádně předá; nová Věc je automaticky opětovně pojištěna na dobu 24 (u vybraného typu zboží 36 měsíců) a následujících 12, resp. 36 měsíců (dle zvoleného souboru pojištění) ode dne jejího převzetí pojištěným;
anebo
• není-li oprava Věci možná (např. z důvodu úplného zničení Věci nebo z jiného obdobného důvodu) anebo její oprava neúčelná, a nelze-li Věc vyměnit (není možné nabídnout pojištěnému Věc, jejíž vlastnosti/parametry by odpovídaly poškozené Věci), pojištěnému vyplatí pojistné plnění odpovídající výši časové ceny Věci. Pojistné plnění bude pojištěnému uhrazeno převodem na bankovní účet dle jeho pokynů, příp. bude poskytnut dobropis.
 
4. Nevznikne-li pojištěnému nárok na pojistné plnění, pojistitel (příp. Administrátor na základě pokynu pojistitele) plnění z pojistné smlouvy odmítne.
V případě pojistné události Administrátor pojistných událostí ani pojistitel neodpovídají za případnou ztrátu dat uložených na hardware zařízení; součástí opravy není instalace původního nebo nového software nebo jeho jakákoli aktualizace.
 

8.2 Postup v případě vzniku pojistné události u zboží tzv. velké bílé elektro (sporáky, lednice, myčky, pračky, sušičky apod.)
 

1. Pojištěný telefonicky/emailem kontaktuje autorizovaný servis za účelem jeho návštěvy na místě a diagnostiky poškozené Věci.
 
2. Pokud je kalkulace autorizovaného servisu na (i) diagnostiku a (ii) opravu menší nebo rovna 70 % pořizovací ceny Věci, pojištěný si – po schválení takového postupu pojistitelem - nechá Věc opravit a náklady za opravu nárokuje následně u pojistitele anebo Administrátora.
 
3. Pokud je kalkulace autorizovaného servisu na (i) diagnostiku a (ii) opravu vyšší než 70 % pořizovací ceny Věci anebo je oprava zcela nemožná (např. z důvodu úplného zničení Věci nebo z jiného obdobného důvodu), pojištěný autorizovanému servisu uhradí náklady za diagnostiku a tyto náklady následně nárokuje u pojistitele anebo Administrátora.
 
4. Pojištěný telefonicky/emailem kontaktuje a/nebo osobně navštíví jakoukoli pobočku Alza.cz. Pojištěný je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu doklad o úhradě diagnostiky anebo diagnostiky a opravy Věci.
V rámci oznámení škodní události je pojištěný povinen uvést okolnosti, za jakých ke škodní události došlo, včetně příčiny vzniku škodní události a v případě poškození Věci také charakter poškození a rozsah omezení funkčnosti Věci.
 
5. Vznikne-li pojištěnému nárok na pojistné plnění, pojistitel po náležitém zhodnocení rozsahu poškození Věci:
• uhradí pojištěnému náklady za diagnostiku a opravu zboží, jehož oprava byla vyhodnocena jako účelná
anebo
• uhradí pojištěnému náklady za diagnostiku zboží, jehož oprava byla vyhodnocena jako neúčelná nebo nemožná a zajistí výměnu Věci; nová Věc je automaticky opětovně pojištěna na dobu 24 (u vybraného typu zboží 36 měsíců) a následujících 12, resp. 36 měsíců (dle zvoleného souboru pojištění) ode dne její výměny;
anebo
• uhradí pojištěnému náklady za diagnostiku zboží, jehož oprava byla vyhodnocena jako neúčelná nebo nemožná a nelze-li Věc vyměnit (není možné nabídnout pojištěnému Věc, jejíž vlastnosti/parametry by odpovídaly poškozené Věci), pojištěnému vyplatí pojistné plnění odpovídající výši časové ceny Věci. Pojistné plnění bude pojištěnému uhrazeno převodem na bankovní účet dle jeho pokynů, příp. bude poskytnut dobropis.
 
6. Nevznikne-li pojištěnému nárok na pojistné plnění, pojistitel plnění z pojistné smlouvy odmítne.

8.3. Pojistné plnění

a) V případě vzniku nároku na pojistné plnění je pojistitel anebo Administrátor povinen vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě do 15ti dnů ode dne, kdy pojistitel skončí veškerá potřebná šetření týkající se dané pojistné události. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel anebo Administrátor písemně sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.
 
b) Nemůže-li být šetření skončeno do tří měsíců po tom, co byla pojistiteli/Administrátorovi pojistná událost oznámena, je pojistitel povinen písemně sdělit – bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o této nemožnosti dozví – oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit. Lhůta tří měsíců neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojištěného.
 
d) Pojistitel poskytne u jednotlivého pojištění a jednotlivé Věci pojistné plnění maximálně třikrát během jednoho běžného roku.

Článek 9              Podmínky pro likvidaci pojistné události


9.1 Další potřebné šetření je pojistitel povinen a zároveň oprávněn provádět přímo s pojištěným. Pojištěný je povinen poskytnout součinnost, aby všechny doklady požadované pojistitelem, resp. Administrátorem, byly řádně vyplněny a podepsány.

9.3 Pojištěný je povinen chovat se takovým způsobem, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu pojistné události.

9.6 Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže:

a) příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku Pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo při jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy toto pojištění neuzavřel nebo je uzavřel za jiných podmínek, nebo
b) oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí.
 

9.7 jednal-li pojištěný pojištění dle této smlouvy k jedné Věci vícekrát, pojistné plnění mu bude vyplaceno pouze jednou.

Článek 10            Výluky z pojištění


10.1 Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

10.2 Dále se pojištění prodloužené záruky nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

10.3 Pojištění prodloužené záruky se dále nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
 

a. mechanickým poškozením Věci,
 
b. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
 
c. používáním Věci v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Věc,
 
e. pokud byla Věc nebo její část poškozena počítačovým virem,
 
f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 
g. Věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 
h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 
i. Věc, která byla upravována pojištěným (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 
j. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 
k. Věc byla poškozena přírodními živly nebo vyšší mocí,
 
l. v případě, že se jedná poškození Věci, která je vyloučena z pojištění

Článek 13            Zánik jednotlivého pojištění


13.1 Pojištění zaniká

a) uplynutím doby pojištění prodloužené záruky věci;

b) datem uvedeným v písemném oznámení pojistníka doručeným pojistiteli o vyřazení konkrétního pojištěného z pojištění;

c) odcizením Věci;

d) zánikem Věci;

e) v případě není-li oprava Věci možná, anebo její oprava neúčelná, anebo nelze-li Věc vyměnit

f) odstoupením pojištěného od kupní smlouvy v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku;

g) odstoupením v souladu s ustanoveními zákona o pojistné smlouvě

13.2 Převodem nebo přechodem vlastnického práva k Věci pojištění nezaniká, přechází na osobu, která vstoupí do práv a povinností původního vlastníka Věci.

13.3 Pokud bude během záruční doby poskytované prodejcem, resp. výrobcem uplatněna záruční vada, kterou nelze odstranit:
 

a) pojištěný uplatní své právo na odstoupení od kupní smlouvy, pojištění se platným odstoupením od kupní smlouvy ruší od počátku a pojistník vrátí pojistiteli zaplacené pojistné v plné výši a ten jej pak v plné výši vrátí pojištěnému;
 
b) pojištěný uplatní své právo na výměnu věci, pak okamžikem předání vyměněné věci pojištěnému zaniká pojištění původně pojištěné věci a zároveň vzniká pojištění věci získané výměnou za věc původní. Pojistné zaplacené za pojištění původní věci se stává pojistným za pojištění nové věci a jako takové bylo již uhrazeno.
 

13.4 V případě zániku pojištění prodloužené záruky dle ustanovení čl. 13 odst. 13.1 písm. b), odst. 13.1 písm. f) a odst. 13.1 písm. g) smlouvy vrátí pojistitel zaplacené pojistné pojištěnému.

Seznam věcí, ke kterým nelze sjednat pojištění prodloužené záruky:

Spotřební zboží/materiál, Služby, Hračky, Kosmetika a drogerie, Software

0
Vytlačiť

Tisíce produktov ihneď k odberu na našich pobočkách.

Výhodný prenájom elektroniky bez prevádzkových problémov.

Nakúp tovar s viacerými ľuďmi a získajte ohromnú zľavu.


Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Pre organizácie Ako nakúpiť
P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi