Zobraziť katalóg

Podmienky Alza Premium

Tieto podmienky upravujú fungovanie a poskytovanie služby Alza Premium.

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, keď na jednej strane je obchodná spoločnosť Alza.cz, a. s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložka 8573, ako poskytovateľ (ďalej len „Alza“) a na strane druhej zákazník  fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý si zaobstará službu Alza Premium, ako objednávateľ (ďalej len „ Člen“).  Tieto podmienky upravujú fungovanie a poskytovanie služby Alza Premium (ďalej len „Podmienky“).

Podnikatelia, ktorí sú zároveň členmi, môžu tovar od Alzy nakupovať iba za ceny, ktoré sú na webe Alza.cz zobrazené neregistrovaným užívateľom. Pre podnikateľov, ktorí sú zároveň členmi, teda neplatia žiadne cenové zvýhodnenia. Za podnikateľa sa pre účely týchto podmienok nad rámec vymedzenie podľa ust. §§ 420 a nasl. občianskeho zákonníka považuje aj zákazník Alzy, resp. Člen, ktorý v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo osoby (IČO). Členovia podľa tohto odseku: nesmie tovar zakúpený od Alzy ponúkať ani predávať tretím osobám a nemajú nárok na to, aby sa stali Členom bezodplatne. Ak sa však napriek tomu Členom bezodplatne stanú, môžu byť Alzou zaradení do skupiny B2B zákazníkov, alebo môže byť ich členstvo zmenené na platené členstvo. B2B zákazníci sa Členmi stať nemôžu; ak sa Členmi napriek tomu stanú (napr. v dôsledku chyby Alzy), vyhradzuje si Alza právo ich členstvo zrušiť.

Ak nie je niektorá otázka riešená Podmienkami, použijú sa  Všeobecné obchodné podmienky.

I. Balíček služieb, ktoré prináša Alza Premium

V prípade, že sa zákazník stane Členom služby Alza Premium, má možnosť čerpať nasledujúce výhody:

1. Doprava zadarmo na všetko

Či už budete tovar vyzdvihovať v našich predajniach, Alza boxoch, alebo si ho necháte doručiť na adresu, budete mať od nás počas celej doby členstva dopravu zadarmo. V košíku vám pri nákupe priamo ukážeme, ktoré spôsoby dopravy sú takto zvýhodnené. Doprava zadarmo sa vzťahuje na samotné dopravné, prípadné doplnkové služby k doprave sú naďalej platené.

Člen má nárok na dopravu tovaru zakúpeného na e-shope Alza zadarmo v rámci Slovenskej republiky. Dopravou sa rozumie doručenie na adresu zvolenú Členom, na pobočku Alza, do AlzaBoxu alebo vyzdvihnutie prostredníctvom AlzaDrive, jedno z možných miest doručenia zvolí Člen. Spôsob dopravy tovaru na miesto doručenia však volí Alza podľa svojich aktuálnych kapacít a možností.

Pri doručení na adresu nemá teda Člen možnosť výberu špecifických typov dopravy s garanciou doby dodania, napr. konkrétne dopravné služby alebo AlzaExpres. Ak ich však chce aj napriek tomu využiť, môže si túto možnosť zvoliť, bude však hradiť platnú cenu špecifického spôsobu dopravy.

Doprava zadarmo sa nevzťahuje na dopravu Slovenskou poštou. Ďalej na expresnú, kuriérnu či inú formu nadštandardného doručenia.

2. Zľavy pre členov AlzaPlus+

Člen môže využiť zľavové kódy uvedené pri produktoch, ktoré sú inak určené pre členov programu AlzaPlus+ (AlzaPlus+ zľavy). Člen však nemá na poskytnutie AlzaPlus+ zliav žiadny nárok.

AlzaPlus+ zľavy možno uplatniť najmä vložením kódu uvedeného pri danom produkte, na ktorý sa zľava vzťahuje, do príslušného poľa v košíku zákazníka. Člen berie na vedomie, že poskytnutie niektorých zliav môže byť vyhradené iba na nákupy uskutočnené prostredníctvom mobilnej aplikácie. AlzaPlus+ zľavy sú časovo obmedzené.

3. Prioritné vybavenie reklamácií

Zákon udáva, že na vybavenie reklamácie je lehota 30 dní. Pri chybe do 90 dní od zakúpenia členom Alza Premium reklamovaný výrobok vymeníme za nový okamžite. Túto službu nie je nutné nijako objednávať.

Počas doby 90 dní od prevzatia tovaru budú reklamácie vybavované bezodkladne, avšak podľa možnosti s prihliadnutím na disponibilitu danej prevádzkarne. Zároveň musia byť splnené reklamačné podmienky. Počas celej tejto doby nesmie byť členstvo Člena prerušené; v opačnom prípade Člen právo na prioritné vybavenie reklamácií nemá.

Ak bude možné tovar vymeniť a ak nebude obdobný tovar na príslušnej predajni Alzy na sklade, môže si Člen zvoliť jeden z týchto variantov:

 1. aby mu bol tovar zo strany Alzy zadarmo dodaný do 48 hodín dopravcom; v takom prípade bude spôsobom dopravy Najvýhodnejšie doručenie až domov. Alza upozorňuje, že môže zaručiť iba to, že tovar bude dopravcovi v uvedenej lehote 48 hodín odovzdaný alebo
 2. aby bol tovar vymenený za tovar rovnaký, avšak rozbalený, zánovný či použitý; v tomto prípade je výber Člena obmedzený ponukou/ponukami, ktoré mu Alza urobí alebo
 3. aby bol tovar vymenený za tovar rovnakého typu, ktorý je však technologicky vyspelejší; v tomto prípade je výber Člena obmedzený ponukou/ponukami, ktoré mu Alza urobí.

Výnimky

Ak bude reklamácia vyžadovať odborné posúdenie autorizovaným servisom, poprípade ak bude iný závažný dôvod na strane Alzy a bezodkladná lehota sa primerane predĺži.

Ak bude zo strany Alzy zistené akékoľvek porušenie reklamačných podmienok daného tovaru, znáša náklady spojené s opravou tovaru Člen.

Šetrite svoj čas, tovar vám odovzdáme prednostne.

4. Prednostný prístup

Členom je tovar vydávaný na pobočkách a showroomoch Alzy prednostne oproti bežným zákazníkom Alzy.

Na vybraných showroomoch môže Člen svoj príchod navyše Alze oznámiť prostredníctvom mobilnej aplikácie Alzy a bude vyvolaný a tovar mu vydaný prednostne.

5. Vrátenie tovaru do 30 dní

Člen má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar v predĺženej lehote 30 dní od prevzatia tovaru. V ostatnom sa na Člena vzťahujú rovnaké pravidlá ako pri zákonnom odstúpení od kúpnej zmluvy v 14 dňoch.

6. Možnosť ďalších výhod

Pre našich členov vymýšľame aj ďalšie výhody, ktoré vám spríjemnia deň.

Aktuálny zoznam výhod je vždy na stránkach Alzy. Minimálny rozsah výhod je uvedený v týchto podmienkach.

Člen berie na vedomie, že zoznam výhod sa môže meniť a niektoré výhody nemusia platiť pre vybrané regióny, pobočky či akcie (napr. z kapacitných dôvodov), čo bude tiež uvedené na stránkach Alzy.

Alza nenesie zodpovednosť za prípadné zmeny reklamných či iných akciách, ktoré boli vopred avizované, pričom sa zaväzuje vyvinúť maximálnu možnú snahu, aby bolo možné takýmto zmenám predchádzať.

II. Časový rozsah služieb

Výhody členstva môžete využívať bez časového obmedzenia. Výnimkou môžu byť dočasné obmedzenia kvôli údržbe systému či výpadku, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Nie je možné v súvislosti s nimi žiadať kompenzáciu či zníženie členského poplatku.

Služby v rámci Alza Premium je možné využívať 24 hodín denne a 7 dní v týždni, ak nevyplýva z danej služby niečo iné (napr. prednostné odbavenie len v prevádzkovej dobe danej pobočky).

Člen však berie na vedomie, že Alza nenesie zodpovednosť za technické problémy mimo sféru Alzy (napr. nastavenie sietí, problémy s internetovým pripojením Člena, prípadne problémy s limitom objemu prenesených dát na strane Člena), ktoré môžu viesť k dočasnému prerušeniu alebo zníženiu kvality poskytovanej služby.

Okrem toho má Alza právo bez predchádzajúceho oznámenia alebo náhrady dočasne a na najkratšiu možnú dobu zneprístupniť časti služby z dôvodu údržby služby a/alebo updatu a/alebo upgradu služby.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Alza nenesie zodpovednosť za zhoršenie kvality alebo obmedzenie poskytovanej služby.

O výpadkoch poskytovaných služieb bude Alza Členov informovať bez zbytočného odkladu, keď sa o takomto výpadku dozvie, a to buď prostredníctvom vyskakovacieho (pop-up) okna po prihlásení do zákazníckeho účtu Moja Alza, alebo e-mailom, prípadne iným vhodným spôsobom.

III. Získanie členstva v Alza Premium

Členstvo je určené pre našich zákazníkov. V praxi to znamená, že pod vaším zaregistrovaným účtom máte aspoň jeden úspešný nákup, pri ktorom nedošlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu.

Alza Premium získate objednaním služby priamo na našich stránkach, pri ktorom vyplníte údaje z vašej platobnej karty podporovaného typu. Tieto údaje zostanú uložené pre prípad predĺženia členstva, nemáme k nim však prístup.

Členstvo v Alza Premium má dve varianty:

 • štandardné platené členstvo bez obmedzenia na dobu 1 mesiaca
 • zvýhodnené platené členstvo bez obmedzenia na dobu 12 mesiacov

Získať členstvo Alza Premium je možné na stránkach Alza uhradením poplatku za členstvo. Získať členstvo môže každý registrovaný zákazník Alzy, ktorý aspoň raz uzavrel kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu Alza a táto zmluva nebola zo strany zákazníka predčasne ukončená.

Pri získaní členstva Alza Premium je Člen povinný aktualizovať svoje osobné údaje na svojom zákazníckom účte v sekcii Moja Alza a udržiavať ich aktualizované, pravdivé a úplné.

Podmienkou získania členstva Alza Premium je platba podporovanou platobnou kartou a uloženie čísla platobnej karty na prípadné ďalšie nákupy a prípadné predĺženie členstva.

Alza zdôrazňuje, že sama nemá k dispozícii údaje o platobnej karte, tieto údaje spravuje len príslušná finančná inštitúcia, ktorá spracováva platbu či sprostredkovateľ týchto služieb.

Alza upozorňuje, že majiteľ platobnej karty a osoba zaregistrovaná na danom zákazníckom účte by mali byť osoby totožné.

IV. Doba trvania a zrušenie členstva v Alza Premium

Členstvo je uzatvárané na dobu 12 mesiacov a predlžuje sa vždy o túto dobu, kým nezrušíte automatické predlžovanie.

V prípade platenej časti programu vykonáte zrušenie priamo vo svojej registrácii vypnutím automatického obnovovania. Či už hradíte členský poplatok ročne alebo mesačne, členstvo bude aktívne do konca aktuálneho ročného obdobia.

Doba trvania členstva je 1 mesiac. Členstvo bude v takomto prípade automaticky predlžované na dobu trvania ďalšieho 1 mesiaca, až kým ho Člen nezruší, respektíve neoznámi Alze, že si už ďalšie automatické predlžovanie členstva nepraje.

Zvolí si Člen ročné členstvo za zvýhodnenú cenu (podrobnosti nižšie), Členstvo sa automaticky predlžuje na dobu trvania ďalších 12 mesiacov, až kým ho Člen nezruší, respektíve neoznámi Alze, že si už automatické predlžovanie členstva nepreje.

Informáciu o stave členstva nájde Člen vždy na svojom zákazníckom účte v sekcii Moja Alza, podsekcia Alza Premium

Zrušiť členstvo v Alza Premium je možné kedykoľvek na stránkach Alza, kliknutím v sekcii Moja Alza. Účinnosť zrušenia členstva nastáva až na posledný deň trvania doby určitej, na ktorú bolo členstvo dojednané. Členovi teda nevzniká nárok na vrátenie už zaplateného poplatku za členstvo, ani jej časti a má až do ukončenia členstva prístup k všetkým výhodám členstva.

Ak bude Člen chcieť opäť využívať výhody Alza Premium, musí znovu získať členstvo jeho zakúpením za aktuálne platné ceny.

Člen objednaním služby Alza Premium súhlasí s poskytnutím tejto služby pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie.

V. Poplatok za členstvo v Alza Premium

K automatickému strhávaniu členského poplatku dôjde podľa toho, či ste si zvolili ročné, prípadne mesačné platby. Ročný poplatok vo výške 95 € je pre vás finančne výhodnejší, mesačné členské poplatky vo výške 9,5 € oproti tomu rozložia platbu do pravidelných nízkych súm. Záleží len na vás, ktorý variant vám bude viac vyhovovať.

Členský poplatok sa bude hradiť automaticky z uloženej platobnej karty, o nič se nemusíte starať.

Doba trvania členstva je 12 mesiacov, pričom v prvý deň trvania členstva bude Členovi strhnutý mesačný poplatok za mesačné členstvo vo výške 9,5 € vr. DPH. Tento mesačný poplatok vo výške 9,5 € vr. DPH bude Členovi strhávaný pravidelne vždy v rovnaký deň každého kalendárneho mesiaca trvania členstva na úhradu mesiaca nasledujúceho.

V prípade mesačného hradenia členského poplatku tak Člen za službu Alza Premium uhradí celkom sumu vo výške 114 € vr. DPH za 12 mesiacov trvania členstva.

Člen môže Alzu požiadať o zmenu systému úhrady svojho členstva, a to z mesačnej úhrady na ročnú úhradu prípadne naopak. Člen môže o zmenu požiadať pri objednávke Alza Premium.

Ak Člen požiada o zmenu systému úhrady členstva v priebehu trvania mesačného členstva, je táto zmena účinná vždy až od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí aktuálne bežiaceho mesačného členstva, t. j. v priebehu trvania ročného členstva nemožno meniť podmienky úhrad členstva.

Ak Člen využije možnosť uhradiť svoje členstvo formou jednorazovej úhrady 1x ročne, poplatok za ročné členstvo je 95 € vr. DPH. Členovi je tento poplatok strhávaný každý kalendárny rok, vždy v deň výročia prvej úhrady ročného členstva.

Poplatok za členstvo Alza Premium bude Členovi automaticky strhnutý z uloženej platobnej karty. Pokiaľ bude karta neplatná, alebo platba kartou neúspešná, bude Člen vyzvaný zadať novú kartu alebo opakovať platbu. Pokiaľ nebude platba vykonaná ani do jedného týždňa po prvom pokuse o strhnutie poplatku, bude Členovi členstvo blokované s okamžitou platnosťou. Ak Člen používal Alza Premium bezplatne, berie týmto na vedomie, že Alza má právo na uhradenie alikvotnej časti poplatku za toto obdobie.

Aktuálna výška poplatku za členstvo v Alza Premium je uvedená na stránkach Alzy. Alza si vyhradzuje právo meniť poplatok členstva v prípade, že:

 • dôjde k predĺženiu členstva (vr. automatického predĺženia);
 • dôjde k zmene mesačného plateného členstva na zvýhodnené ročné členstvo a naopak;

O zmene výšky poplatku Alza informuje všetkých zákazníkov prostredníctvom svojich internetových stránok a existujúcich Členov informuje formou e-mailu. Prípadné zvýšenie poplatku pre existujúcich Členov nadobúda platnosť pri obnovovaní členstva.

Alza iba upozorňuje, že náklady spojené s prenosom dát si hradí každý Člen samostatne, podľa tarify svojho poskytovateľa internetu.

VI. Povinnosti Člena Alza Premium

V prípade programu Alza Premium platí, že slúži výhradne na súkromné využitie konkrétneho člena. V praxi to znamená najmä to, že kupovaný tovar nebude ďalej predávaný či prenajímaný.

Elektronický obsah kvôli licenčným podmienkam m ôže byť dostupný v rámci Slovenskej a Českej republiky, v niektorých prípadoch len v jednej z krajín.

1.      Možné obmedzenia

Alza Premium je určená výhradne na súkromné účely. Je zakázané nakupovať produkty alebo služby za účelom ďalšieho predaja, prenájmu, pre svojich zákazníkov a/alebo členov, prípadne pre potenciálnych zákazníkov a/alebo potencionálnych členov za akýmkoľvek iným komerčným účelom.

Člen berie na vedomie, že môžu nastať situácie, keď niektoré zariadenie Člena nebude plne kompatibilné s webovou stránkou alza.cz/alza.sk alebo mobilnou aplikáciou Alza, najmä v prípade, kedy člen používa staršiu verziu operačného systému (počítače ako napr. Windows98 alebo mobilného telefónu ako napr. Android 2.X) alebo zariadenie Člena nie je nastavené v súlade s odporúčaním výrobcu. Funkčnosť výhod Alza Premium môže byť na nekompatibilnom zariadení obmedzená.

Rovnako ako pre celý program, tak aj samotné využívanie elektronického obsahu slúži výhradne na súkromné účely. V rámci členstva vám sprístupníme diela, na ktoré sa viažu autorské práva a nie je dovolené ich zaznamenávanie, ukladanie alebo šírenie.

2.      Autorské práva k elektronickému obsahu a ich súkromné využitie

Využívanie elektronického obsahu je obmedzené výhradne na súkromné použitie. Je zakázané akékoľvek komerčné použitie a akákoľvek verejná produkcia.

Alza v rámci Alza Premium sprístupňuje Členom diela chránené autorským právom. Je prísne zakázané akékoľvek iné využitie diel okrem sledovania v súkromí, najmä trvalé alebo dočasné sťahovanie alebo pokus o sťahovanie, akýkoľvek prenos alebo pokus o prenos na pamäťové zariadenie (napr. harddisk počítača) alebo na akékoľvek iné zariadenie, akékoľvek napaľovanie alebo pokus o napaľovanie na CD/DVD alebo na akékoľvek iné nosiče. Akýkoľvek predaj, prenájom alebo výmena týchto súborov (aj bezodplatná) sú tiež zakázané.

Pri využívaní Alza Premium nesmie Člen utajovať či maskovať svoju geografickú polohu (napr. maskovať svoju IP adresu, využívať zahraničné proxy). Toto opatrenie je nutné preto, že niektoré diela sprístupnené v rámci Alza Premium sú na základe licenčných oprávnení prístupné len na území Slovenskej republiky a Českej republiky, prípadne iba na území jednej z týchto krajín.

Členstvo v programe Alza Premium je len vaše, nie je možné ho previesť alebo odovzdať niekomu inému.

3.      Členstvo nemožno previesť

Člen nemôže postúpiť či previesť svoje členstvo alebo akékoľvek práva či záväzky z neho vyplývajúce na tretiu osobu, a to ani bezodplatne.

Program Alza Premium môže byť využívaný iba v súlade s podmienkami a zároveň platnými zákonmi. V prípade porušenia bude členstvo ihneď a bez náhrady ukončené. K tomu môže dôjsť napríklad v situácii, keď získame odôvodnené podozrenie, že členstvo je používané v rozpore s platnými zákonmi alebo dobrými mravmi; získame odôvodnené podozrenie zo zneužitia platobnej karty alebo využívania programu inou osobou, než je registrovaný člen; využívaním poskytovaných výhod na iné ako súkromné účely; v prípade, že dôjde k zneužívaniu, blokovaniu alebo pokusu o narušenie stability internetových stránok či aplikácií Alzy, alebo porušeniu povinností ustanovených v podmienkach programu.

4.      Dodržovanie podmienok a zákonov

Alza je oprávnená ihneď a bez náhrady ukončiť Členovi členstvo v prípade, že:

 1. Má dôvodné podozrenie, že člen používa Alza Premium v rozpore s platnými zákonmi a/alebo dobrými mravmi, alebo pre porušovanie práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti;
 2. Alza má dôvodné podozrenie, že Člen zneužil platobnú kartu, ktorej číslo sa má poskytnúť v rámci registrácie na Alza Premium;
 3. Člen zneužíva, blokuje, pokúša sa narušiť stabilitu alebo modifikuje akúkoľvek súčasť internetových stránok/aplikácií Alza;
 4. Alza má dôvodné podozrenie, že skutočným používateľom Alza Premium je iná osoba ako registrovaný Člen;
 5. Člen poruší povinnosti ustanovené v Podmienkach;
 6. Člen nevyužíva služby poskytované v rámci Alza Premium výhradne na súkromné účely.

5.      Zodpovednosť za svoje prístupové údaje

Člen je výhradne zodpovedný za ochranu a utajenie svojich prístupových údajov k zákazníckemu účtu Moja Alza (najmä heslá) a súhlasí s tým, že svoje heslo nikdy neoznámi nikomu inému a taktiež nebude používať účet, meno alebo heslo žiadneho iného Člena. Alza nenesie žiadnym spôsobom zodpovednosť za použitie prihlasovacieho mena alebo hesla treťou osobou. Vo vzťahu k Alze je Člen zaviazaný aj z dohôd uskutočnených za použitia jeho prihlasovacieho mena a hesla treťou osobou.

V rámci bezpečnostných opatrení Alza Členom dôrazne odporúča dodržiavať zásady bezpečnosti na internete.

VII. Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, potom neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť takého ustanovenia nemá a nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení, ak zákon neustanovuje inak.

Alza si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok, a ich zmena je účinná odo dňa zverejnenia na Alze, ak nie je v Podmienkach stanovené inak.

Člen berie na vedomie, že nepodstatná zmena týchto Podmienok nemusí byť Členom oznámená formou emailu, stačí jej zverejnenie na stránkach Alza.

O podstatných zmenách Podmienok, ktoré sú v neprospech Člena (napr. zmena výšky poplatku na ďalšie obdobie), Alza informuje Člena vhodným spôsobom najneskôr 30 dní pred takto plánovanou zmenou. Ak sa Člen v lehote 15 dní od upozornenia podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, že so zmenou nesúhlasí, znamená to, že so zmeneným znením Podmienok vyslovil súhlas. V prípade nesúhlasu člena so zmeneným znením Podmienok dôjde k zrušeniu členstva k poslednému dňu štandardnej doby a nebude automaticky predĺžené, po túto dobu pre Člena platia súčasné Podmienky.

Ak dôjde zo strany Alzy k úplnému ukončeniu Alza Premium, má Člen, ktorý hradí svoje štandardné členstvo jednou úhradou za rok trvania členstva, nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného členského poplatku s ohľadom na počet mesiacov, počas ktorých sa služba poskytovala, resp. počas ktorých služba poskytovaná nebude.

Ak dôjde zo strany Alzy k úplnému ukončeniu Alza Premium, má Člen, ktorý hradí svoje štandardné členstvo v pravidelných mesačných úhradách, nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného mesačného poplatku za mesiac, v ktorom bolo Alza Premium ukončené, teda Alza vráti Členovi alikvotnú časť členského poplatku za počet dní, počas ktorých služba nebude poskytovaná v danom mesiaci. Žiadne ďalšie mesačné úhrady zo strany Člena pochopiteľne nebudú vyžadované.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. 5. 2024.

Vytlačiť
P-DC1-WEB08
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií