MS hokej AP+ slevy
Zobraziť katalóg

TVORIVÁ SÚŤAŽ

„VYFOŤTE RODINNÚ OSLAVU LETNÝCH VIANOC S ALZÁKOM“

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
  1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, ČR, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 11. 5. 2015 do 23:59 hodín dňa 28. 6. 2015 (ďalej len „Doba konania“) tvorivú súťaž s názvom „VYFOŤTE RODINNÚ OSLAVU LETNÝCH VIANOC S ALZÁKOM“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanoví pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk/pravidla-letnej-fotosutaze-art10962.htm.
  2. Predmerom Súťaže je vytvorenie fotografie v Dobe konania, na ktorej bude zachytená reálna alebo vysnívaná rodinná oslava Letných Vianoc za účasti maskota Alzy, Alzáka, ktorý môže byť buď originálny od Alzy alebo vyrobený amatérsky (ďalej len „Dielo“) a nahrať toto Dielo v elektronickom formáte PDF alebo JPEG do systému Alzy cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou, a to: www.alza.sk/fotosutaz.
  3. Zmyslom Súťaže je podporiť tvorivú činnosť účastníkov Súťaže a zvýšiť zručnosti pri práci s digitálnym fotoaparátom a/lebo inteligentným telefónom a delením sa o dáta prostredníctvom siete Internet.
  4. Dielo s ohľadom na jeho prípadnú aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä nie však výlučne využívané súťažiacimi Alzy.
 2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každý človek z Českej republiky a Slovenskej republiky sa môže prihlásiť do Súťaže (ďalej len „Účastník“), pokiaľ splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, najmä nie však výlučne:
   1. Je plno svojprávny a je autorom Diela;
   2. Bude mať kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na Alze (jej prevádzkovaným e-shopom), tj. oznámi Alze svoje kontaktné údaje v minimálnom rozsahu svojho mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy vrátane krajiny, e-mailu a mobilného telefónu;
   3. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ani k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
  2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
   2. Budú jednať v rozpore so zákonom a/lebo s dobrými mravmi a/lebo sa dopustia podvodného jednania v súvislosti so Súťažou;
   3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.
  3. Účastník prehlasuje a potvrdzuje tým, že sa zúčastní tejto Súťaže, že:
   1. Dielo obsahuje prvok rodinnej oslavy Letných Vianoc a zároveň vyobrazenie maskota Alzy, Alzáka;
   2. Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými štandardmi;
   3. Dielo neznižuje dôstojnost žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiacich Vyhlasovateľa;
   4. Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu obecne záväzných právnych predpisov a/lebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
   5. je autorom Diela, s Dielom nie sú spojené žiadne právne závady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Účastníka v Súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku Licencie podľa nižšie uvedeného;
   6. Dielo bolo zrealizované so súhlasom prípadných fyzických osôb na/v nej zobrazených, pričom tieto osoby zároveň vyslovili súhlas so zverejnením Diela na webe www.alza.sk, pričom Účastník nesie zodpovednosť za obsah Diela i za jeho zverejnenie.
   7. sa zúčastní Súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku a jeho účasť je dobrovoľná;
  4. Účastník ako autor Diela na základe účasti v Súťaži poskytuje Alze oprávnenie na použitie Diela (ďalej len „Licencia“), a to na 3 roky a bez územného obmedzenia. Účastník Licenciu poskytuje ako výhradný a nie je oprávnený Dielo používať a poskytnúť licenciu inej osobe okrem Alzy. Súťažiaci tak poskytuje Alze oprávnenie k Dielu všetkými zákonami povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zaistiť Alze nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu podniknúť všetky právne kroky k odstráneniu obmedzenia vo výkone týchto práv. Alza nie je povinná Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadného rozhodnutia Účastníka, že Súťaž nedokončí.
  5. Alza má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktoré bude nahrané do systému Alzy a budú v rozpore s týmito pravidlami Súťaže a/lebo v rozpore s prehláseniami Súťažiaceho, a to bez náhrady.
  6. V prípade vylúčenia Účastníka (mj. z dôvodu odmietnutia Diela pre nesúlad s týmito pravidlami a podmienkami) nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktoré by mu mohli vzniknúť.
 3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každý Účastník, ktorý spĺňa podmienky a pravidlá tejto Súťaže, nahrá Dielo v elektronickom formáte PDF alebo JPEG do systému Alzy cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou, a to: www.alza.sk/fotosutaz v Dobe konania s tým, že pri Diela uvedie aj svoje meno a priezvisko ako autora Diela, ktoré bude môcť Alza uvádzať následne na jej prevádzkovanom webe, pre čo Účastník dáva výslovný súhlas. Prvý deň, kedy Účastník nahraje Dielo, Alza schváli Dielo na zverejnenie alebo ho zamietne.
  2. Na neskoro nahrané Diela do systému Alzy, teda po uplynutí Doby konania, nebude braný zreteľ.
  3. Súťažiaci nemajú právo na náhradu vynaložených nákladov na účasť v Súťaži a majú právo len na jednu (1) cenu s jedným Dielom.
  4. Nasledujúci kalendárny týždeň po nahraní a schválení Diela môžu jednotlivé osoby hlasovať pre také Dielo, ktoré sa im páči. Hlas udelia tak, že kliknú na hlasovacie tlačidlo pri konkrétnom Diele, potom sa im otvorí dialógové okno, kde sa im zobrazí špecifikácia čísla 9001003 pre hlasujúcich z Českej republiky a 6662 pre hlasujúcich zo Slovenskej republiky, kam pre úspešné hlasovanie musia zaslať SMS zo svojho mobilného telefónu v danom formáte, tj. ALZA ČÍSLO DIELA. Hlasovanie je platné len vtedy, pokiaľ bol odoslaný hlas na dané číslo za splnenia daných podmienok. Cena za SMS v ČR je 3 Kč vrátane DPH a cena za SMS na Slovensku je 0,1 eura vrátane DPH. Technické riešenie zaisťuje Airtoy a.s., IČ 26144085, so sídlom Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 11000, ČR, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6320, [email protected], infolinka +420602777555. Z každého telefónneho čísla je možné zaslať v jednom kalendárnom týždni iba jeden hlas. V ďalšom kalendárnom týždni po hlasovacom kalendárnom týždni sa už o takom Diele nehlasuje.
 4. CENY V SÚŤAŽI
  1. Vybraní Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúci balík cien (ďalej len spoločne „Balík cien“):
   • 1× 55“ televízor LG 55LB582V v hodnote 636 eur vr. DPH;
   • 1x herná konzola Microsoft Xbox One so senzorom Kinect + hra Dance Central Spotlight v hodnote 499 eur vr. DPH;
   • 1x darčeková súprava kozmetiky Pure Fiji Karambola II v hodnote 25,30 eur vr. DPH;
   • 1x pánsky holiaci strojček Remington R4150 v hodnote 30,73 eur vr. DPH;
   • 1x detská experimentálna súprava Salón krásy v hodnote 23,12 eur vr. DPH;
   • 1x elektronická stavebnica Boffin 100 v hodnote 18,06 eur vr. DPH.
  2. V Súťaži rozdáme celkom sedem (7) Balíkov cien, tj. za každý týdeň trvania Súťaže jeden Balík cien.
  3. Výhercom Súťaže sa stáva Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a stal sa tvorcom najlepšieho Diela v predmetnom kalendárnom týždni podľa vyhodnotenia uskutočneného jednotlivými hlasujúcimi v príslušný kalendárny týždeň hlasovania, ktorý dostane jeden Balík Cen.
  4. Každý Účastník, ktorý nevyhral Balík cien po ukončení hlasovania v kalendárnom týždni po nahraní Diela, berie na vedomie, že v Súťaži neuspel, a súhlasí s tým, že mu Alza nemusí zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.
  5. Alza vyhlási výhercov Balíka cien vždy v prvý pracovný deň po príslušnom kalendárnom týždni, v ktorom prebiehalo hlasovanie.
  6. Alza bude výhercov kontaktovať telefonicky do troch pracovných dní od skončenia kalendárneho týždňa, v ktorom prebiehalo hlasovanie, kedy jeho Dielo získalo najviac hlasov, a to na telefón, ktorý má uvedený v registrácii na Alze.
  7. Podmienkou odovzdania Balíka cien je osobné vyzdvihnutie na predajni Alzy (príp. jeho zmluvného partnera) s tým, že Účastník sa nechá vyfotiť pre marketingové účely Alzy.
  8. Neprevzatá výhra, či výhra Účastníka, ktorý nereaguje na správu Alzy o výhre, prepadá Alze po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dňov od vyhlásenia konkrétníej výhry.
  9. Alza neposkytuje na Balík cien žiadnu záruku, ničmenej v prípade poškodenia jednotlivej ceny z Balíka cien priamo z výroby uskutoční výmenu predmetnej ceny.
 5. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a predanie ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a má tiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.
  2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vytvoril v súvislosti s uskutočnením a vyhodnotením Súťaže, a odovzdaním ceny, a to na obdobe troch (3) rokov od začiatku Súťaže.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Táto Súťaž je vyhlásená v zmysle ust. § 1772 a nasl. zákona Českej republiky č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.
  2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  3. Alza si vyhradzuje právo meniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo odpovedaúcej, rovnakej hodnote, prípadne Súťaž zrušiť.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Súťaži.
  5. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť v deň ich vyhlásenia, pričom každý Účastník nahraním Diela do systému Alzy vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

Praha, dňa 7. 5. 2015

P-DC1-WEB02
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií