MS hokej AP+ slevy

Pravidlá vianočnej súťaže

Zobraziť katalóg

TVORIVÁ súťaž
„Spievame s Alza.sk“

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
  1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 10. 11. 2014 do 23:59 hodín dňa 21. 12. 2014 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú súťaž s názvom „Spievame s Alza.sk“ (ďalej len „Súťaž“), a týmto stanoví pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk/pravidla-vianocnej-sutaze-art11949.htm prevádzkovanej Alzou.
  2. Predmetom Súťaže je vytvorenie krátkeho audiovizuálneho záznamu (v rozsahu 15 - 60 sekúnd) v Dobe konania, na ktorom bude zachytený mimozemšťan Alza (maskot Alzy) spolu s melódiou a spievaným textom piesne, ktorej text musí obsahovať slovné spojenie „Alza a „Vianoce“ (ďalej len „Dielo“) a nahrať toto Dielo v elektronickom formáte na internetový portál www.youtube.com.
  3. Cieľom súťaže je podporiť tvorivú činnosť účastníkov súťaže a zvýšiť zručnosť pri práci s elektronickými zariadeniami a delení sa o dáta prostredníctvom siete Internet.
  4. Dielo, s ohľadom na jeho prípadnú aplikáciu, musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä nie však výlučne využívané súťažiacimi Alzy.
 2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každá osoba staršia osemnástich (18) rokov zo Slovenskej republiky alebo Českej republiky sa môže prihlásiť do Súťaže (ďalej len „Účastník“), pokiaľ splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:
   1. Je plne svojprávna a má autorské práva k Dielu;
   2. kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na Alze, tzn. oznámi spoločnosti Alza svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu vrátane krajiny, e-mail a mobilný telefón;
   3. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
  2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
   2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi, a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
   3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie;
  3. Účastník prehlasuje a potvrdzuje tým, že sa zúčastní tejto Súťaže, že:
   1. Dielo obsahuje slová „Alza“ a "Vianoce", vyobrazenie maskota Alzy;
   2. Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými štandardmi;
   3. Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti, a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie, a odkazy na iných súťažiacich Alzy;
   4. Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu obecne záväzných právnych predpisov a/lebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
   5. na Dielo sa nevzťahujú žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Účastníka v Súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku Licencie podľa nižšie uvedeného;
   6. má nevyhnutné súhlasy od všetkých osôb, ktoré sú v Diele zachytené, so zachytením ich podobizne alebo uvedením ich identifikačných údajov, a ich ďalším šírením, najmä v zmysle práva na ochranu osobnosti;
   7. sa účastní Súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku na jeho účasť.
  4. Účastník Diela na základe účasti v Súťaži poskytuje Alze oprávnenie k užitiu Diela (ďalej len „Licencia“), a to na dobu 3 rokov a bez územného obmedzenia. Účastník Licenciu poskytuje ako výhradnú a nie je oprávnený Dielo užívať a poskytnúť licenciu inej osobe okrem Alzy. Súťažiaci tak poskytuje Alze oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zaistiť Alze nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu učiniť všetky právne kroky k odstráneniu obmedzenia vo výkone týchto práv. Alza nie je povinná Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Účastníka, že Súťaž nedokončí.
  5. Alza má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktorého odkaz na portál www.youtube.com bude nahraný do systému Alzy a bude v rozpore s týmito pravidlami Súťaže Aúlebo v rozpore s prehláseniami Účastníka, a to bez náhrady.
  6. Alza nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ dôjde k smazaniu či zablokovaniu Diela na internetovom portáli www.youtube.com, taký Účastník bude zo Súťaže automaticky vylúčený.
  7. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktoré by mu mohli vzniknúť.
 3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každý Účastník spĺňajúci podmienky a pravidlá tejto Súťaže nahrá Dielo v elektronickom formáte cez webové rozhranie na internetovej stránke www.youtube.com v Dobe konanie s tým, že názov Dielo bude „Spievame s Alza.sk“, bude verejne prístupné a Účastník k nemu pripojí krátky komentár. Každý Účastník pri Diele uvedie svoje meno a priezvisko ako autora Diela, ktoré bude môcť Alza uvádzať nasledovne na jej prevádzkovanom webe, pre čo Účastník dáva výslovný súhlas. Účastník nasledovne zašle na e-mailovú adresu [email protected], ktorý bude mať v predmete správy „Alza Vianočná súťaž 2014 - Meno Priezvisko Účastníka“, v tele e-mailu bude len URL odkaz na nahrané dielo na portáli www.youtube.com a dátum narodenia. Do 24 hodín po odoslaní tohto e-mailu na [email protected] dôjde ku schváleniu, prípadne zamietnutiu takého Diela. Pokiaľ bude Dielo schválené, bude zverejnené na www.alza.sk/vianocnasutaz. Pokiaľ Alza zamietne zverejnenie Diela na svojich internetových stránkach, najmä pre nesplnenie podmienok Súťaže, bude Účastníka o tomto informovať e-mailom. Účastník môže odkaz na Dielo zaslať len z e-mailovej adresy, ktorú má uvedený vo svojej registrácii na Alza, na e-maily z inej než registrovanej e-mailovej adresy, nebude braný ohľad.
  2. Na neskoro nahrané Diela, prípadne neskoro zaslané e-mailové správy, teda po uplynutí Doby konanie, nebude braný ohľad.
  3. Účastníci nemajú právo na náhradu vynaložených nákladov na účasť v Súťaži a majú právo len na jednu (1) cenu s jedným Dielom, tj. Dielo možno použiť pre účasť v tejto Súťaži len jedenkrát.
  4. Každý Účastník sa môže Súťaže zúčastniť len raz a s jedným Dielom. Dielo musí byť zverejnené na internetovom portáli www.youtube.com od svojho nahrania Účastníkom a zaradením do Súťaže, až do prípadného odovzdania výhry.
  5. Vyhodnotenie Súťaže bude prebiehať nasledujúcim spôsobom. Dvadsať (20) Diel, ktoré budú mať za Dobu konania Súťaže na internetovom portáli www.youtube.com najviac prezretí, vyhrávajú balíček cien špecifikovaný nižšie. Ďalších 5 diel vyberie odborná porota vybraná Alzou, títo Účastníci vyhrajú produkty špecifikované nižšie.
 4. CENY V SÚŤAŽI
  1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:

   Balíčky cien pre 20 (dvadsať) diel s najväčším počtom prezretí za Dobu konania Súťaže:

   • 1. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dell Venue 7 čierny
    • Dámske hodinky Jet Set J55184-642
   • 2. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dell Venue 7 čierny
    • Dámske hodinky Jet Set J5636R-042
   • 3. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dell Venue 7 čierny
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X1392R-662
   • 4. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dell Venue 7 čierny
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X17023-736
   • 5. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dell Venue 7 čierny
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X17023-131
   • 6. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Dámske hodinky Jet Set J13134-652
   • 7. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-143
   • 8. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-148
   • 9. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-144
   • 10. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Pánske hodinky Jet Set J91101-230
   • 11. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánske hodinky Jet Set J56364-642
   • 12. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánske hodinky Jet Set J56364-642
   • 13. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Dámske hodinky Jet Set J8445R-062
   • 14. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánske hodinky Axcent of Scandinavia X83001-217
   • 15. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X1330R-666
   • 16. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-15
   • 17. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-24
   • 18. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-22
   • 19. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-18
   • 20. Cena za návštevnosť
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO® DUPLO Môj prvý vláčik 10507
    • Dámske hodinky Jet Set J93491-20

   1. – 5. cena – cena pre Diela vybrané odbornou porotou (ďalej len „Balíček cien poroty:“).

   • Microsoft Xbox 360 4GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect sports 1 + Kinect Adventures
   • LEGO® 71006 The Simpsons House 
   • Phillips Visa Pure
   • Western Digital My Cloud 2 000 GB
  2. Výhercom Balíčka cien sa stáva Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a ktorého Dielo patrilo medzi dvadsať (20) najsledovanejších Diel na internetovom portáli www.youtube.com, a ktorý obdrží jeden Balíček cien. Každý Účastník, ktorý nevyhral Balíček cien, bere na vedomie, že v Súťaži neuspel a súhlasí s tým, že mu Alza nemusí zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.
  3. Výhercom Produktu sa stáva Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a ktorého Dielo bolo medzi piatimi (5) vybranými odbornou porotou, a ktorý obdrží jeden Produkt. Každý Účastník, ktorý nevyhral Produkt, berie na vedomie, že v Súťaži neuspel a súhlasí s tým, že mu Alza nemusí zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.
  4. Alza vyhlási výhercov Balíčka cien alebo Produktu najneskôr do troch (3) dní od ukončenia Súťaže.
  5. Alza vyhlási výhercov Balíčka cien alebo Produktu kontaktovať telefonicky do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhlásenia víťazov Súťaže, a to na telefón, ktorý má uvedený v registrácii na Alze. Podmienkou odovzdania Balíčka cien alebo Produktu je osobné vyzdvihnutie na pobočke Alzy (príp. jej zmluvného partnera) s tým, že Účastník sa nechá vyfotiť s Balíčkom cien alebo Produktom pre marketingové účely Alzy.
  6. Neprevzatá výhra či výhra Účastníka, ktorý nereaguje na správu Alzy od výhre, prepadá Alze po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia konkrétnej výhry.
  7. Alza neposkytuje na Balíček cien alebo Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Balíčka cien alebo Produktu priamo z výroby uskutoční výmenu Balíčka cien alebo Produktu.
 5. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Nahraním Diela do systému Alzy dáva Účastník Alze v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdanie ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia spoločnosťou Alza.sk a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, stane - ak sa tak pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.
  2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza.sk môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky, a fotografie Účastníka, ktoré vydala v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním Balíčka cien alebo Produktu, a to na obdobie troch (3) rokov od začiatku Súťaže.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Táto súťaž je vyhlásená v zmysle ust. § 1772 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník.
  2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  3. Alza si vyhradzuje právo meniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej, rovnakej hodnote, prípadne Súťaž zrušiť.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Súťaži.
  5. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník nahraním Diela na internetový portál www.youtube.com a zaslaním e-mailu na adresu [email protected] s odkazom na Dielo vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

V Prahe 7. 11. 2014

P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií