Dvojročná záruka teraz aj pre firmy DNY LEGO

Pravidlá detskej súťaže

Zobraziť katalóg

TVORIVÁ súťaž

„Povedzte deťom, aby nakreslili, ako si predstavujú Letné vianoce a vyhrajte pre nich jeden z 50 iPadov!“

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Obchodná spoločnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdem v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 7. 5. 2014 do 23:59 hodín dňa 25. 6. 2014 (ďalej len „Doba konania“) tvorivú súťaž zvanú „Povedzte deťom, aby nakreslili, ako si predstavujú Letné vianoce a vyhrajte pre nich jeden z 50 iPadov!“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk/pravidla-detskej-sutaze-art10452.htm.
  2. Predmetom Súťaže je vytvorenie obrázku s prvkom Letných vianoc, znázorňujúceho oi. maskota Alzy, letný vianočný stromček a darček (ďalej len „Dielo“) a nahrať toto Dielo vytvorené ručne alebo elektronicky v elektronickom formáte pdf alebo jpeg do systému Vyhlasovateľa cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou, a to www.alza.sk/namalujvanoce.
  3. Zmyslom Súťaže je podporiť tvorivú činnosť detí vo veku 3 – 15 rokov tak, aby kreatívnym a nevšedným spôsobom spracovali Letné vianoce a mohli rozvíjať svoju fantáziu.
  4. Dielo vzhľadom na jeho prípadnú aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä, nie však výlučne využívané konkurentmi Alzy.
 2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každý rodič z Českej republiky a Slovenska môže prihlásiť svoje dieťa vo veku 3 – 15 rokov do Súťaže (ďalej len „Účastník“), ak splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, najmä nie však výlučne:
   1. Rodič je plne svojprávny a jeho práva k dieťaťu nie sú nijako obmedzené;
   2. Dieťa Účastníka vytvorí Dielo a jeho rodič ho prihlási do Súťaže, pričom je oprávnený ho zastupovať;
   3. Bude mať kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na Alze, tzn. oznámi Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;
   4. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
  2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
   2. Budú jednať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
   3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.
  3. Účastník prehlasuje a potvrdzuje tým, že sa zúčastní tejto Súťaže, že:
   1. Dielo obsahuje prvok Letných vianoc, vyobrazenie maskota Alzy a darček;
   2. Dielo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v súlade s najvyššími etickými štandardmi;
   3. Dielo neznižuje dôstojnosť žiadnych osôb a ich vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiacich Vyhlasovateľa;
   4. Dielo nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
   5. na Dielo neviaznu žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Účastníka, resp. jeho dieťaťa, v Súťaži a ktorá by bola na prekážku vzniku Licencie podľa nižšie uvedeného;
   6. sa zúčastňuje Súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku a jeho účasť;
  4. V zmysle ust. § 899 Občianskeho zákonníka, ak Účastník v súvislosti s Dielom získa výhru a/alebo akúkoľvek inú hodnotu, túto nadobúda dieťa Účastníka ako autor Diela.
  5. Účastník zastupujúci autora Diela na základe účasti v Súťaži poskytuje Alze oprávnenie na použitie Diela (ďalej len „Licencia“), a to na dobu 3 rokov a bez územného obmedzenia. Účastník Licenciu poskytuje ako výhradný a nie je oprávnený Dielo užívať a poskytnúť licenciu inej osobe okrem Alzy. Súťažiaci tak poskytuje Alze oprávnenie k Dielu všetkými zákonom povolenými spôsobmi. Účastník sa zaväzuje zabezpečiť Alze nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu urobiť všetky právne kroky na odstránenie obmedzení vo výkone týchto práv. Alza nie je povinná Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Účastníka, že Súťaž nedokončí.
  6. Alza má právo jednostranne rozhodnúť o odstránení Diela, ktoré bude nahrané do systému Alzy a bude v rozpore s týmito pravidlami Súťaže a/alebo v rozpore s prehláseniami Súťažiaceho, a to bez náhrady.
  7. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktoré by mu mohli vzniknúť.
 3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každý Účastník spĺňajúci podmienky a pravidlá tejto Súťaže nahrá Dielo v elektronickom formáte jpeg do systému Alzy cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou, a to www.alza.sk/namalujvanoce/vlozit.htm v Dobe konania s tým, že u Diela uvedie aj meno a priezvisko dieťaťa, autora Diela, a jeho vek, ktoré bude môcť Alza uvádzať následne na jej prevádzkovanom webe, pre čo Účastník dáva výslovný súhlas. Prvý deň, kedy Účastník nahrá Dielo, dôjde k schváleniu prípadne zamietnutiu takého Diela.
  2. Na neskoro nahrané Dielo do systému Alzy, teda po uplynutí Doby konania, nebude braný ohľad.
  3. Súťažiaci nemajú právo na náhradu vynaložených nákladov na účasť v Súťaži a majú právo len na jednu (1) cenu s jedným Dielom.
  4. Druhý deň po nahraní Diela môžu jednotlivé osoby hlasovať pre také Dielo, ktoré sa im páči. Hlas udelia tak, že kliknú na hlasovacie tlačidlo u konkrétneho Diela, potom sa im otvorí dialógové okno, kam musia napísať číslo svojho mobilného telefónu, aby mohlo dôjsť k overeniu daného hlasu, hlasovanie je platné len vtedy, ak bol k hlasu pridaný ešte autorizačný kód, ktorý bol hlasujúcemu zaslaný na mobilný telefón, a hlasujúcim doplnený do dialógového okna. Z každého telefónneho čísla je možné zaslať v jednom dni len jeden hlas. V ďalšom dni sa už o takomto Diele nehlasuje.
 4. CENY V SÚŤAŽI
  1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:

   1. – 50. cena – iPAD mini 16GB WiFi Space Gray and Black (ďalej len „Produkt“), kedy každý deň v Dobe konania bude rozdaný jeden Produkt a posledný deň budú rozdané Produkty dva.

  2. Výhercom Súťaže sa stáva Účastník, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a ktorého Dieťa je tvorcom najlepšieho Diela podľa vyhodnotení jednotlivými hlasujúcimi v konkrétny deň hlasovania, ktorý obdrží jeden Produkt. Posledný deň Doby konania Súťaže budú rozdané dva produkty, a to tým dvom, ktorí získajú v posledný Deň konania najviac hlasov pre svoje Dielo. Každý Účastník, ktorý nevyhral Produkt deň po nahraní Diela, berie na vedomie, že v Súťaži neuspel, a súhlasí s tým, že mu Alza nemusí zasielať špeciálnu informáciu o tom, že nevyhral.
  3. Alza bude výhercu kontaktovať telefonicky do troch pracovných dní odo dňa, kedy jeho Dielo získalo najviac hlasov, a to na telefón, ktorý má uvedený v registrácii na Alze. Podmienkou odovzdania Produktu je osobné vyzdvihnutie na pobočke Alzy (príp. jeho zmluvného partnera)s tým, že Účastník spolu s autorom Diela sa nechá vyfotografovať pre marketingové účely Alzy.
  4. Neprevzatá výhra, či výhra Účastníka, ktorý nereaguje na správu Alzy o výhre, prepadá Alze po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia konkrétnej výhry.
  5. Alza neposkytuje na Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby uskutoční výmenu Produktu.
 5. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane – pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.
  2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho a jeho dieťaťa ako autora Diela meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie troch (3) rokov od začiatku Súťaže.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Táto Súťaž je vyhlásená v zmysle ust. § 1772 a nasl. zákona Slovenskej republiky č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.
  2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  3. Alza si vyhradzuje právo meniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcu rovnakej hodnote, prípadne Súťaž zrušiť.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Súťaži.
  5. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník nahraním Diela do systému Alzy vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
 7. chapter 7
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text
 8. chapter 8
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text

V Prahe, dňa 7. 5. 2014

Vytlačiť
P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií