MS hokej AP+ slevy

Home office – práca z domu a všetko okolo nej

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Práca z domu sa v dôsledku aktuálnych udalostí stala veľmi rozšírenou. A ak sa povie home office, takmer všetkým sa nám vybaví neoficiálne synonymum „byť pánom svojho času“. Avšak pod ťarchou potreby väčšej sebadisciplíny, vhodného pracovného prostredia aj schopnosti vedieť si rozvrhnúť čas a odviesť kvalitnú prácu sa všetko začne javiť v inom svetle. A zo splneného sna sa tak razom môže stať nočná mora. Ako tomu zabrániť, ako pracovať z domu efektívne a zároveň si užívať výhody, ktoré home office poskytuje? Poďme sa podrobne pozrieť na všetky dôležité aspekty týkajúce sa práci z domu, či už ste si podnikanie z domu zvolili dobrovoľne, alebo máte home office poskytnutý zamestnávateľom.

i

Všetko na efektívnu prácu z domu nájdete v našej kategórii Home-Office.

Home office – práca z domu a všetko okolo nej

Práca z domu – OBSAH

 1. Čo je home office a aké poskytuje výhody a nevýhody
 2. Práca z domu – čo o nej hovorí zákonník práce
 3. Home office pravidlá
 4. Sedenie pri počítači alebo ako sa vyhnúť bolestiam chrbta a syndrómu karpálneho tunela
 5. Sebadisciplína alebo ako sa brániť prokrastinácii
 6. Plánovanie alebo ako zvládnuť time management
 7. Pracovné prostredie alebo ako zariadiť home office
 8. Na home office zo dňa na deň alebo kde zohnať vybavenie
 9. Zdravé telo aj myseľ alebo ako sa pri práci z domu nezblázniť
 10. Ako nájsť prácu z domu

Čo je home office a aké poskytuje výhody a nevýhody

Home office je z angličtiny prevzatý výraz pre flexibilnú formu výkonu práce, keď človek pracuje zo svojho bydliska úplne (homeworking) alebo čiastočne (home office).

Hlavným rysom práce z domu je možnosť sám si rozvrhnúť čas a určiť si pracovný čas podľa svojich individuálnych potrieb. Práca z domu je určená nielen pre tých, ktorí sa sami rozhodli podnikať z domu (SZČO), ale je vhodným riešením aj pre zamestnancov v rekonvalescencii, po úraze či starajúcich sa o deti. Aktuálne je práca z domu častým riešením v rámci krízových opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu.

Práca z domu – Home Office práca
Práca z domu so sebou nesie veľké výhody, ale je potrebné zvládnuť aj potenciálne nástrahy tejto flexibilnej formy zamestnania.

Home office na Slovensku a vo svete

Práca na diaľku alebo externá práca z domu je v Slovenskej republike čoraz bežnejšia. Hoci ľudí využívajúcich homeworking alebo home office u nás stále pribúda, sme v tomto smere stále pod priemerom Európskej únie a len v dôsledku nebezpečenstva nákazy koronavírusom sa táto forma práce dočasne rozšírila.

Podľa zistení analytického projektu Európa v dátach u nás bežne využívajú home office iba zlomok slovenských pracujúcich, v Českej republike to sú 4 %. Slovenská aj Česká republika sa tak nachádza pod priemerom Európskej únie, ktorý činí 5 %. Pre porovnanie, v Holandsku, kde je práca z domu najbežnejšia, túto formu práce využíva 14 % ľudí.

Home office výhody a nevýhody
Prieskumy v západných európskych krajinách naznačujú, že ľudia pracujúci z domu sú šťastnejší a výkonnejší.

Práca z domu – výhody a nevýhody

Práca z domu ponúka nesporné výhody, ktoré prispievajú k rozšíreniu tohto fenoménu dnešnej doby. Avšak nesie so sebou aj isté nevýhody, s ktorými je potrebné sa naučiť pracovať.

Home office práca – výhody

 • Sloboda voľne nakladať s časom
 • Voľba miesta, odkiaľ budem pracovať
 • Ušetrený čas za cestu do zamestnania
 • Ušetrené náklady za dochádzanie
 • Individuálne prispôsobené pracovné prostredie
 • Možnosť uplatnenia pre ženy na materskej/rodičovskej dovolenke, študentov, seniorov
 • Úspora nákladov za prevádzku kancelárie na strane zamestnávateľa

Home office práca – nevýhody

 • Vyššie nároky na sebadisciplínu a organizáciu času
 • Nutná vstupná investícia na vhodné pracovné prostredie
 • Nedostatok osobného kontaktu s ostatnými kolegami
 • Strata priamej kontroly nad výkonom práce zamestnanca

Práca z domu – čo o nej hovorí zákonník práce

Práca z domu je v súčasnosti definovaná v § 52 Zákonníka práce, ktorý je ale strohý a neupravuje všetky pracovné podmienky tohto osobitného režimu. To vedie k mnohým otázkam, ktoré potom vystávajú predovšetkým v čase, keď k práci z domova prešlo mnoho zamestnancov zo dňa na deň. V prípravnej fáze je našťastie vládny návrh, ktorý by mal byť obšírnejší a mal by ísť viac do detailu. A teda aj veľa pracovných podmienok týkajúcich sa home office, pre ktorý teraz platia všeobecné pravidlá, budú snáď v dohľadnej dobe jasnejšie špecifikované.

Home office – právne podmienky

Možno home office nariadiť?

Nie. Či už sa to týka práce z domu na PC, alebo napríklad aj práce z domu manuálnej, zamestnávateľ sa musí so zamestnancom bez výnimky dohodnúť. Jednostranné nariadenia práce z domu zákonník práce nepripúšťa. Ale z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy je hlavná vzájomná dohoda zamestnávateľa a zamestnanca o pravidlách práce z domu. Táto dohoda môže byť ústna, formou e-mailu, písomná alebo formou dodatku k pracovnej zmluve. Predovšetkým v prípadoch, keď je home office záležitosťou jednorazovou či výnimočnou, mala by postačovať neformálna dohoda.

Ak by zamestnanec s prácou z domova nesúhlasil, zamestnávateľ mu aj bez jeho súhlasu môže z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa nariadiť odchod domov a v takom prípade prislúcha zamestnancovi náhrada mzdy.

Kde môžem vykonávať home office?

Hoci názov znie jednoznačne, práca z domu na PC, prípadne manuálna práca z domu nemusí byť vykonávaná len v domácich priestoroch. Home office môžete vykonávať kdekoľvek mimo pracoviska, kde na to máte zaistené vhodné podmienky, t. j. možnosť komunikácie na diaľku, prenos dát, pripojenie na internet. Do úvahy tak pripadá napríklad chalupa, prípadne za bežnej situácie aj verejné priestory ako kaviareň (pozor ale na ochranu dát pri zdieľaní).

Home office a pracovný čas

Zamestnávateľ nemá právo ani povinnosť rozvrhnúť zamestnancovi pracovnú dobu a určiť mu počiatok či koniec pracovnej doby. Zamestnanec si môže pracovnú dobu rozvrhnúť ľubovoľne sám. Avšak mal by si rozvrhnúť čas pri home office tak, aby zadanú prácu stihol. Zároveň zamestnávateľ musí zadávať také množstvo práce, ktoré je zvládnuteľné v stanovenej týždennej pracovnej dobe (40 hodín týždenne).

Musí zamestnávateľ preplatiť náklady na vybavenie home office?

Ak zamestnanec vykonáva prácu doma po nariadení zamestnávateľom, má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť mu technické vybavenie (napr. notebook), alebo mu musí poskytnúť náhradu výdavkov za nákup vybavenia pre home office, ktoré budú však slúžiť výhradne na vykonávanie práce pre zamestnávateľa. Tento nárok potom musí byť samozrejme v dostatočnej miere preukázaný. Pri použití vlastného vybavenia na výkon práce z domu je možné dohodnúť sa na paušálnej náhrade za opotrebenie či údržbu. Prípadná refundácia nákladov vzniknutých zamestnancovi by mala byť ideálne vopred dohodnutá. Rovnako tak aj refundácia zvýšených nákladov na domácnosť z dôvodu práce vykonávanej pre zamestnávateľa (energie, internetové pripojenie, služby za mobilný telefón a pod.) je lepšie si so zamestnávateľom dohodnúť, pretože túto povinnosť mu zákon vyložene neukladá.

Pracujem aj v prípade pracovnej neschopnosti alebo karantény. Mám nárok na mzdu?

Ak to povaha zamestnania dovoľuje a zamestnanec vykonáva prácu z domu počas pracovnej neschopnosti (úraz, dlhodobá choroba) alebo z dôvodu nariadenej karantény, prislúcha mu plná mzda, nie jej náhrada. V tom prípade ale samozrejme nečerpá nemocenskú.

Ak vám bola nariadená karanténa štátnym orgánom, resp. príslušnou krajskou hygienickou stanicou, máte nárok na nemocenskú za rovnakých podmienok, ako keby ste boli v pracovnej neschopnosti.

Ak ide o nariadenú karanténu zo strany zamestnávateľa, ktorá je iba individuálnym opatrením zamestnávateľa, ide o prekážku v práci a zamestnancovi patrí náhrada mzdy. Ale jej výška môže byť rozdielna, nie vždy je 100 %.

Mám prácu z domova po dohode so zamestnávateľom a ochorel som. Mám nárok na náhradu mzdy?

Počas dočasnej pracovnej neschopnosti, počas ktorej zamestnanec prácu na home office nevykonáva, mu patrí náhrada mzdy v zákonnej výške (nemocenská).

Príplatok za nadčas či prácu cez sviatok

Zamestnancovi neprislúcha príplatok ani náhradné voľno za prácu nadčas alebo cez sviatok, ani náhrada mzdy pri niektorých dôležitých osobných prekážkach v práci (návšteva lekára), lebo zamestnanec sám si môže pracovný čas rozvrhnúť tak, aby mu do práce nezasiahla. Výnimku tvorí napríklad svadba a pohreb, ktoré sú preplatené aj pri home office.

Zamestnanec má ale nárok na príplatok za prácu vykonávanú v noci alebo v sobotu a v nedeľu. Pokiaľ by bolo pravdepodobné či žiaduce, aby k práci v noci alebo cez víkend došlo, výšku príplatkov je vhodné stanoviť vzájomnou dohodou, ktorá vopred spôsob odmeňovania pri home office upraví (malo by ísť minimálne o 10 % zo mzdy).

Kontrola zamestnanca na home office

Keďže zamestnávateľ nemá právo vykonávať kontroly zamestnanca v jeho domove ani ho kontrolovať prostredníctvom rôznych sledovacích zariadení, mala by byť práca z domu postavená na vzájomnej dôvere medzi zamestnávateľom a zamestnancom a na základe niekoľkých elementárnych pravidiel.

Pred začatím práce z domu je predovšetkým dôležité definovať spôsob zadávania a odovzdania práce, prípadne spôsob vedenia odpracovanej doby. Zamestnávateľ si tiež môže so zamestnancom dohodnúť určitú dobu, kedy mu bude zamestnanec k dispozícii, či už na telefóne, pri počítači, alebo na prijatie e-mailových správ. Samozrejme, ak by mal zamestnávateľ pochybnosti, či práca z domu plní svoj účel, môže od dohody odstúpiť, pretože na prácu z domu nemá zamestnanec automatický právny nárok.

Práca z domu a BOZP

Hoci možno predpokladať, že pridelená práca v režime home office nebude riziková, nezbavuje to zamestnávateľa povinností v súvislosti s BOZP. Samozrejme zaistenie bezpečnosti sa kvôli ochrane súkromia nesmie vykonávať priamo doma u zamestnanca, a preto je vhodné túto situáciu riešiť preškolením (pokojne online) alebo vydaným predpisom, v ktorom budú zahrnuté záväzné postupy a upozornenie na možné riziká spojené s prácou z domova.

Súhrn – čo je dobré ujasniť si pred nástupom na home office

 • Špecifikácia miesta výkonu práce s ohľadom na možnosť telefónneho a online spojenia,

 • podmienky upravujúce niektoré aspekty pracovnej doby (práca v noci, práca v sobotu a v nedeľu),

 • pravidlá odmeňovania a spôsob vykazovania práce (mzda hodinová, úlohová, paušálna),

 • spôsob zadávania a odovzdávania práce, prípadne dohodnuté množstvo práce za určitú dobu;

 • refundácie prípadných nákladov vzniknutých zamestnancovi pri zabezpečení výkonu práce z domu (energia, internet, nákup notebooku alebo PC alebo použitie vlastných pracovných nástrojov a s tým súvisiace opotrebenie a údržba;

 • pravidlá na zaobchádzanie s majetkom zamestnávateľa a možnosti jeho využitia na súkromné účely (mobilný telefón, počítač, počítačové programy);

 • pravidlá BOZP.

Home office pravidlá

Práca v režime home office je práca ako každá iná. Musí priniesť viditeľné výsledky, za ktoré ste potom ohodnotení. Ľudia, ktorí pracujú na vlastnú päsť (SZČO) pocítia veľmi rýchlo a ľahko, koľko a ako efektívne toho odpracovali. Zamestnanci s paušálnym platom majú viac možností, ako svoje pracovné povinnosti obísť alebo ako home office zmeniť na starostlivosť o rodinu a domácnosť.

Práca z domu – pravidlá
Aby vaša práca z domu bola efektívna, vyžaduje to isté pravidlá.

Práca z domu vyžaduje taký prístup, aby výsledky vašej práce boli kvalitné a aby ste sa sami v tomto pracovnom režime cítili dobre a mohli využiť jeho výhody. Či už máte homeworking, alebo home office, sú isté pravidlá, ktoré vám pomôžu to dosiahnuť. Aké home office pravidlá sú najdôležitejšie na efektívnu prácu z domova?

 • Sebadisciplína,

 • jasný poriadok,

 • plánovanie,

 • vhodné pracovné prostredie,

 • zodpovedajúce vybavenie,

 • zdravé sedenie pri počítači,

 • komunikácia s ľuďmi,

 • udržanie príjemného vzhľadu,

 • dostatok pohybu a zdravá strava.

Sedenie pri počítači alebo ako sa vyhnúť bolestiam chrbta a syndrómu karpálneho tunela

Po pár hodinách práce pri počítači už neviete, ako si sadnúť a bolesti chrbtice, svalov alebo kĺbov vám už nedovolia ani premýšľať. Telesná nervozita stúpa a vy máte pocit, že vyletíte z kože. Tomu treba predísť, aby ste sa mohli plne a čo najdlhšie sústrediť na svoju prácu. Základom je mať vhodne vybavené pracovné miesto, ktoré vám umožní správne a pohodlne sedieť.

i

Rozhovor: Prečo je ergonómia pri práci dôležitá?

Odpovedá Ivana Koldová, odborná fyzioterapeutka, Connect IT

V súvislosti s počítačovým pracoviskom je často skloňovaný výraz „ergonomický“. Prečo je ergonómia pri práci s počítačom tak dôležitá?

Ergonómia pri práci s počítačom je dôležitá ako preventívne opatrenie v oblasti ochrany zdravia pri práci. Zaisťuje korekciu sedu a správne nastavenie pracovnej plochy, tzn. nastavenie uhlov horných a dolných končatín, vzdialenosť a výšku počítača, výšku pracovného stola.

Aké prvky stoličky sú úplne nenahraditeľné, aby sa predišlo bolesti chrbta a krčnej chrbtici pri sedení?

Pri pracovnej stoličke je dôležitá nastaviteľnosť jej výšky. Opora pre chrbát môže byť doplnená ergonomickými pomôckami ako je bedrový vankúš alebo podpora v oblasti hrudnej. Ak je pracovné kreslo vyššie, môže byť aj podpora krčnej chrbtice v podobe ergonomického vankúšika.

Prečo sa používanie bežnej myši pri dlhodobej práci na PC neodporúča a aká myš je teda vhodná?

Klasická horizontálna myš môže spôsobovať preťaženie zápästia alebo predlaktia. Zistilo sa, že oveľa ergonomickejšie sú myši vertikálne, ktoré nastavujú ruku do anatomickej polohy, kedy sa kosti predlaktia nekrižujú a zápästie je tak v prirodzenej pozícii.

Ako najlepšie predísť syndrómu karpálneho tunela?

Prevenciou vzniku karpálneho tunela je ergonomická vertikálna myš a pravidelné precvičovanie zápästia, prstov a horných končatín niekoľkokrát počas dňa.

Ako upraviť pracovné prostredie, keď pracujem na notebooku?

Pri notebooku si dajte monitor tak ďaleko, aby vás to nenútilo predkláňať sa hlavou dolu alebo sa hrbiť. Predlaktie by malo byť položené na stole. Pri dlhodobej práci s notebookom je lepšie PC vypodložiť tak, aby bola jeho horná hrana vo výške vašich očí.

Ako často odporúčate robiť naťahovacie prestávky, aby nedochádzalo k zníženému prietoku krvi v cievach a nedostatočnému prekrvovaniu končatín a svalov?

Pravidelné naťahovacie prestávky sa odporúčajú každých 30 minút, kedy sa behom chvíľky môžete pretiahnuť, uvoľniť krčnú chrbticu, ramená, ruky, nohy. Vhodné je napríklad dať si tlačiareň na druhú stranu miestnosti, aby bol pracujúci nútený pravidelne vstať od stola a využiť dynamické zmeny pozície.

Ako predísť bolestiam chrbta – polohovacie stoly
„Vaše zápästie vám poďakuje.“ Hovorí odborná fyzioterapeutka Ivana Koldová o ergonomických myšiach CONNECT IT.

Zdravé sedenie

Základné pravidlo pre zdravé sedenie znie: Seďte tak, aby celé telo malo zaistenú anatomicky vhodnú oporu a aby ste na rukách aj nohách mali v ohnutí uhol 90° alebo o niečo viac.

Chrbát by mal byť opretý v celej svojej dĺžke a hlava by mala byť vzpriamená. Ruky by mali podrúčky podopierať tak, aby rameno mohlo byť uvoľnené a ruka ohnutá v uhle 90° pohodlne prechádzala až na stôl ku klávesnici. Pri sedení s rovným chrbtom sa treba pozerať na monitor priamo, nie z uhla. Monitor by mal byť umiestnený na vzdialenosť minimálne dĺžky vašej paže a jeho výšku si nastavte tak, aby horný okraj obrazovky bol vo výške vašich očí. Pokiaľ monitor neumožňuje nastavenie výšky, je vhodný podstavec pod monitor.

i Ak už doma máte svoju stoličku k počítaču alebo nechcete investovať do drahej kancelárske stoličky, je vhodné dokúpiť doplnky, ktoré vášmu telu zaistia kvalitné a ergonomické prostredie. Odporúčame predovšetkým produkty Connect IT z radu For Health, ktoré sú vytvorené a dôkladne testované odborníkmi. Anatomický vankúš, bedrová opierka a polohovateľná podložka pod nohy budú lacnejším a kvalitným variantom na zaistenie pohodlného sedenia pri práci.

Ak vaša stolička nie je vybavená dôležitými ergonomickými prvkami, je vhodné dokúpiť bedrovú opierku, ktorá poskytne maximálne pohodlie a podporu bedrovej časti chrbta tak, aby vás chrbát nebolel a bol podporený v správnej pozícii aj pri dlhodobom sedení. Rovnako tak nie je potreba zúfať ani v prípade, že vaša existujúca kancelárska stolička má tvrdý alebo nevyhovujúci podsedák. Anatomický vankúš z pamäťovej peny, ktorý má ergonomicky upravené tvary, sa vám dokonale prispôsobí, umožní zdravé držanie tela a zabráni nepríjemnému tlaku na stehná.

Ako správne sedieť – ForHealth pomôcky
Pomôcky For Health vám umožnia pohodlnejšiu a zdravšiu prácu na počítači.

Aktívne sedenie

Pokiaľ však budete dlhé hodiny sedieť v strnulej pozícii a vaše telo bude fixované iba v jednej polohe, dôjde postupom času k ochabovaniu svalov, k poruchám držania tela, k bolestiam a v neposlednom rade k znižovaniu vášho pracovného výkonu. Preto obyčajné statické sedenie nie je ideálne a vyžaduje pohyb. Pravidelné prestávky sú preto nevyhnutné. Pohyb vám ale umožní aj kancelárska stolička s prvkami aktívneho sedenia, ktorá vám dovolí hojdanie, nakláňanie a v niektorých prípadoch aj posilňovanie stredu tela.

Zdravotné stoličky s prvkami aktívneho sedenia tak udržujú vašu chrbticu v správnej polohe, ale posilňujú aj chrbtové a brušné svalstvo, uľavujú platničkám. Majú tiež pozitívny vplyv na koncentráciu.

i Pri stave, keď už neviete, ako si sadnúť, ale od práce jednoducho odísť nemôžete, môže byť skvelým riešením fitnes kancelárska stolička, ktorá je určená na sedenie, relaxáciu aj šport. Táto stolička využíva výhody sedenia na gymnastickej lopte, uľaví chrbtu aj zadku, precvičí brušné svaly a dodá potrebnú vzpruhu.

Práca pri počítači postojačky čiže standing office

U nás to je ešte len nový trend a možno to niekomu znie divne, ale práca pri počítači postojačky má niečo do seba. Táto prax je v zahraničí už pomerne bežná, a to aj pri práci z domova. Ak počas svojej pracovnej doby striedate sedenie a státie podľa toho, ako to vaše telo potrebuje, nezaťažujete toľko chrbtové svalstvo, nekrútite sa, nehrbíte sa, a predchádzate tak mnohých ťažkostiam. Navyše je to vskutku veľmi pohodlné a osviežujúce. Stačí si vybrať správny polohovací stôl a zistíte, že standing office je skvelá alternatíva, ako zvládnuť celý deň pri počítači.

Ako predísť bolestiam chrbta – polohovacie stoly
Postavte sa k práci čelom, aj keď už neviete, ako si sadnúť. Ergonomický pracovný stôl AlzaErgo Table vám umožní striedanie sedenia a státia, čo vám pri niekoľkohodinovej práci veľmi prospeje.

Ako predísť karpálnym tunelom

Či už trávite hodiny pri počítači kvôli práci, alebo pre zábavu, z dôvodu preťažovania šliach v zápästí vám skôr alebo neskôr hrozí syndróm karpálneho tunela. Ide o najčastejšie a veľmi nepríjemné ochorenie ruky, ktoré sa prejaví zníženou citlivosťou ruky a brnením prstov. Týka sa hlavne ľudí, ktorí dlhodobo a intenzívne klikajú myšou a píšu na klávesnici.

Syndróm karpálneho tunela – ako mu predísť
Vertikálne ergonomická myš umožní pohodlný úchop a ovládanie vo fyziologicky prirodzenej polohe, kedy nedochádza ku kríženiu šliach a kostí ani k útlaku stredného nervu v zápästí.

Väčšina z nás už našťastie dôležitosť kvalitnej kancelárskej stoličky alebo hernej stoličky uznáva. Avšak aj zdanlivo druhotná vec, ako je používanie klávesnice a myši, vám môže spôsobiť nepríjemné zdravotné ťažkosti, a aj tu je potrebné dbať na správne používanie z hľadiska ergonómie.

Zápästné opierky pod ruky

Syndrómu karpálneho tunela sa vyhnete používaním vhodných opierok pod ruku, ktorou ovládate počítač. Ide o podložku pod klávesnicu, podložku pod myš so zápästnou opierkou alebo podložku pod zápästie ruky, ktorá ovláda myš. Dôležité pritom je, aby opierka bola mäkká a bola príjemná na použitie. Vhodná je pamäťová pena, ktorá sa prispôsobí vášmu zápästiu, takže ani dlhšie používanie počítača nespôsobí bolesť v zápästí a rúk.

Vertikálna ergo myš Connect IT Vertikálna ergo myš Connect IT Vertikálna ergo myš Connect IT
Ergonómia je pri dlhej práci pri počítači dôležitá. Dajte zbohom bolestiam zápästia z používania obyčajnej myši a spoznajte ten rozdiel s ergo myšou Connect IT!

Vertikálne ergonomická myš

Pri práci s bežnou počítačovou myšou sú kosti predlaktia v neprirodzene skríženej polohe a po pomerne krátkej dobe sa dostaví nepríjemný pocit, ktorý u niekoho môže prerásť až v bolesť. Používaním ergonomickej vertikálnej myši tomu môžete predchádzať a bude to úľava nielen pre vaše zápästie, ale aj prsty. Vďaka nej totiž ruka aj predlaktie zostanú v prirodzenej polohe a nedochádza ku kríženiu šliach a kostí ani k útlaku stredného nervu v zápästí. Ergonomická myš tak výrazne eliminuje aj syndróm karpálneho tunela.

Vertikálne ergonomická myš Connect IT ForHealth Vertikálne ergonomická myš Connect IT ForHealth Vertikálne ergonomická myš Connect IT ForHealth
Ak pracujete denne dlhé hodiny s počítačom a už vás začína bolieť zápästie z používania obyčajnej myši, odporúčame vyskúšať vertikálne tvarovanú bezdrôtovú myš CONNECT IT Vertical Ergonomic, Ktorej prínos spočíva vo výrazne menšej námahe nielen pre celé zápästie, ale aj pre samotné prsty.
Odborník radí, ako správne sedieť pri počítači

Ergonomické myši Connect IT eliminujú syndróm karpálneho tunela

CONNECT IT CMO-2500-BK Vertical Ergonomic, wired

Myš CONNECT IT CMO-2500-BK Vertical Ergonomic má jedinečný ergonomický tvar. Ten prináša prirodzené držanie a komfort, čo oceníte pri každodennom používaní.

Viac
15,90 €
CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless čierna

Kvalitná myš k počítaču pre pravákov CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless čierna má ideálny tvar pre dlhšiu prácu aj ladný pohyb po doske stola.

Viac
23,90 €
CONNECT IT CMO-2510-BK Vertical Ergonomic, wireless

Myš CONNECT IT CMO-2510-BK Vertical Ergonomic má jedinečný ergonomický tvar. Ten prináša prirodzené držanie a komfort, čo oceníte pri každodennom používaní.

Viac
15,90 €
CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless biela

Kvalitná decentná myš CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless biela má tvar padnúci priamo do dlane, ale aj ladný pohyb po podložke alebo doske stola.

Viac
17,90 €

Sebadisciplína alebo ako sa brániť prokrastinácii

Pracovať, kedy sa mi zachce, mať na seba veľa času, pracovať napríklad aj z ležadla pri bazéne – kto by po tom netúžil? Avšak nie je všetko zlato, čo sa blyští, a aj tento splnený sen je vykúpený disciplínou a dodržiavaním pravidiel.

Home Office práca – ako sa vyhnúť prokrastinácii
Práca z domu je príležitosť, ako zarábať a byť pánom svojho času. Pozor ale na nenápadne sa plížiaceho narušiteľa plánov v podobe prokrastinácie.  

Práca z domu preto vyžaduje predovšetkým sebadisciplínu. Hoci v pohodlí domova máte veľa lákadiel, ktoré vás budú odvádzať od práce a sústredenia, musíte v sebe nájsť dostatok disciplíny, aby vaše prvotné odhodlanie a plány neskončili fiaskom. Ako tento každodenný boj sám so sebou zvládnuť? Máme pár tipov, ako sa ubrániť prokrastinácii.

Ako sa brániť prokrastinácii

 • Robte všetko, ako by ste boli v práci. Deň dopredu si rozplánujte svoj nasledujúci pracovný deň. Stanovte si úlohy, ktoré musíte splniť a približný časový rozvrh, ktorý tomu budete potrebovať.

 • Vstávajte v rovnakom čase, v akom by ste vstávali do práce mimo domova a urobte si svoju bežnú rannú rutinu.

 • Na svoj pracovný stôl alebo do svojej pracovne si pripravte niečo, čo vás príjemne naladí a na čo sa budete každé ráno tešiť. Napríklad čerstvo uvarenú kávu, čaj, obľúbené sušienky, misku s orieškami, čerstvé kvety, pustite si príjemnú hudbu.

 • Udržujte svoj stôl v poriadku a všetko, čo potrebujete k práci, si dajte blízko pracovného stola, aby ste nemuseli nikam odbiehať.

 • Dostatočne si v pracovni vyvetrajte, aby ste tam mali čerstvý vzduch.

 • Gauč, televízor či kontrola maškŕt v chladničke nech zostanú počas vašej „pracovnej doby“ tabu.

 • Raňajky, desiatu aj obed si naplánujte v obvyklom čase, ako by ste boli v zamestnaní.

 • Na dobu pauzy si naplánujte príjemné činnosti (prečítajte si správy, zavolajte kamarátke, natiahnite sa, zacvičte si).

Ako pracovať z domu s deťmi

Ak ste sami doma, možno ešte pomerne ľahko dodržiavať stanovenú disciplínu a pravidlá. Všetko záleží len na vás. Bohužiaľ ak je to práca z domu s deťmi, váš do detailu vypracovaný plán môže byť veľmi rýchlo nabúraný. Ako to teda urobiť, aby ste zvládli home office s deťmi a zároveň ste mali čas sa im venovať?

 • Vyhradený priestor pre vašu prácu je neodvratný. Či už pracovný kútik v spálni alebo v obývacej izbe, či ideálne priamo pracovňa, musíte mať miesto, kde sa budete môcť sústrediť.

 • Ráno dodržujte svoje bežné denné návyky – vstaňte v bežnú dobu, naraňajkujte sa, prezlečte a upravte.

 • Prácu si rozložte do menších časových blokov. Napríklad hodina, kedy sa budete plne venovať práci, ďalšia hodina, v ktorej sa budete venovať dieťaťu alebo nutnej domácej práci (varenie).

 • Ak chcete pracovať z domu s deťmi „za chrbtom“, musíte ich najskôr zabaviť. Vymyslite pre nich program, ktorý časovo zodpovedá dobe, počas ktorej chcete pracovať. Pripravte im jasný zoznam učenia a úloh, zadajte im tému na kreslenie, pustite im rozprávku alebo edukatívne videá, zabavte ich čítaním knižky.

 • Urobte si podrobný zoznam prác, ktoré musíte v daný deň zvládnuť. Úlohy postupne odškrtávajte.

 • Uvarte vždy deň vopred a ideálne na dva dni dopredu.

Plánovanie alebo ako zvládnuť time management

Práca z domu vyžaduje aj starostlivé plánovanie. Jedna z najhorších vecí, ktoré vedú k poklesu vašej pracovnej disciplíny, je vzbudiť sa ráno s tým, že neviete, čo budete vlastne robiť. Sústreďte sa pritom starostlivo nielen na plánovanie pracovných úloh, ale aj svojho voľného času a času s rodinou.

Práca z domu – plánovanie
Ak chcete pracovať z domu, bude to vyžadovať plánovanie.

Ako zvládnuť time management – pravidlá

 • Používajte kalendár alebo diár, kde možno dni rozvrhnúť po jednotlivých hodinách, prípadne polhodinách. Môžete si stiahnuť aj aplikáciu, ktorá vám pomôže sledovať a prehľadne rozvrhnúť váš čas. Online kalendáre sú zdarma dostupné ako pre Android, tak aj pre iOS.

 • Pracovné úlohy si naplánujte najprv na väčšie časové úseky (napríklad po týždni) a potom si čiastkové úlohy rozložte do jednotlivých dní.

 • Na konci vašej práce (na konci pracovnej doby) si vždy zrekapitulujte, čo ste urobili, čo ste prípadne nestihli a pripravte si ešte „začerstva“ plán na nasledujúci pracovný deň. Pre každú úlohu si stanovte reálny časový limit.

 • Keď pracujete, venujte sa len daným pracovným úlohám. Všetko ostatné riešte až po dokončení úlohy.

 • Určite si dobu, kedy vybavíte e-maily, kedy vybavíte nutné telefonické hovory, kedy chcete mať čas na prácu bez vyrušovania.

 • Do denného rozvrhu zaraďte čas na väčšiu (obedňajšiu) prestávku, kedy sa pretiahnete, vyvetráte, urobíte si kávu, najete sa.

 • Do celodenného časového rozvrhu zaraďte aj dostatok času pre svoju rodinu či domáce práce.

 • Svoj pracovný priestor udržujte organizovaný a prehľadný.

Pracovné prostredie alebo ako zariadiť home office

Pri práci z domova nestačí iba rozložiť notebook na kuchynskom stole alebo sa natiahnuť s notebookom na gauč v obývačke. Zariadiť si pracovný kút či v ideálnom prípade pracovňu je pre prácu z domu zásadné. Či už vám to príde v prvej chvíli akokoľvek pohodlné či báječné, v žiadnom prípade by ste sa nemali uchýliť k tomu, že budete pracovať z postele, z gauča alebo pri kuchynskom stole a prelínať prácu s varením. Potrebujete miesto, kde budete mať pokoj na prácu, kde sa budete môcť sústrediť a ktoré bude vhodné na niekoľkohodinové sedenie.

Práca z domu – Ako si zariadiť Home Office
Pracovňa alebo pracovný kút by nemali byť provizórne priestory, ale miesto, kde budete mať pokoj na prácu a pohodlie.

Vhodná stolička

Základom je kvalitná ergonomická stolička, ktorá sa vám prispôsobí a poskytne vám oporu podľa anatómie vášho tela. Improvizácia v podobe kuchynskej stoličky je úplne nevyhovujúca, čo napokon sami veľmi skoro spoznáte. Dostatočné pohodlie, prevenciu bolesti chrbta a možnosť lepšie sa sústrediť na prácu vám poskytne len kvalitná kancelárska stolička, na ktorej sa rozhodne neoplatí šetriť. Ako dostatočná motivácia na obstaranie kvalitnej stoličky by malo stačiť, keď si uvedomíte, koľko času v nej strávite.

Pracovný stôl

Pracovný stôl by mal byť pevný, aby sa nehýbal, keď sa o neho opriete, a jeho výška by mala byť dostatočná natoľko, aby sa vám pod neho pohodlne zmestili nohy a zároveň aby ruky položené na stole neboli v zápästí ohnuté nahor. Váš pracovný stôl by mal byť dostatočne veľký na to, aby sa vám na neho s prehľadom vošlo vybavenie a zostalo na ňom dosť miesta na ruky a hrnček s kávou.

Doplnky na pohodlné a zdravé sedenie

Aby ste si vytvorili pohodlné a zdravé sedenie pri počítači, môžete využiť aj produkty, ktoré vám pomôžu vytvoriť kvalitné a ergonomické prostredie. Polohovateľná podložka pod nohy, anatomicky tvarovaný podsedák alebo bedrová opierka z pamäťovej peny pomáhajú znížiť záťaž na telo, zvyšujú pohodlie a predchádzajú zdravotným problémom prameniacich z dlhodobého sedenia pri počítači.

Dobré osvetlenie

Tu platí jednoduchá rada. Na umiestnenie svojho stola využite miesto, ktoré je čo najbližšie pri okne, aby ste na maximum využili denné svetlo. Nedostatok prirodzeného svetla má totiž veľký vplyv na ľudský organizmus a ovplyvňuje duševné aj telesné zdravie. Na večernú prácu je dôležité dostatočné stropné osvetlenie a predovšetkým kvalitná stolová či stojanová lampa.

Dekorácie a príjemné pracovné prostredie

Upravte si svoje pracovné miesto doma, aby bolo útulné a príjemné presne podľa vašej osobnosti. V prípade pracovní síce platí, že menej je naozaj viac, aby ste minimalizovali rušivé elementy, ktoré budú odvádzať vašu pozornosť, ale doplnenie osobnými detailmi je žiaduce. Ide predovšetkým o predmety, ktoré na vás pôsobia pozitívne – kvety a rastliny vhodné do kancelárie, rodinná fotka v rámčeku alebo tiež farebne aj štýlovo zladené organizéry, šanóny a stojančeky na ceruzky.

Práca z domova – Ako si zariadiť Home Office
Aj práca z domu vyžaduje vhodné pracovné prostredie. Rozložiť sa na gauči alebo na podlahe je úplne nevhodné pre vaše zdravie aj možnosť plne sa sústrediť.

Čisté a zdravé pracovné prostredie

Chaos a neporiadok pôsobí na človeka neblaho, a to aj keď sa považujete za jedinca, ktorému to nevadí. Koliesko od hrnčeka na stole, zaprášený monitor, povaľujúce sa zvyšky sušienok či obaly, špinavá klávesnica plná omrviniek – také prostredie negatívne ovplyvňuje duševnú pohodu. Potom je tu aj druhá stránka veci, a to hygiena, ktorá je v súčasnosti viac ako aktuálna a jej význam snáď pochopil už každý. Bez pravidelného čistenia sa vaša klávesnica stáva útočiskom nielen pre omrvinky, ale aj pre vírusy a baktérie. V rámci pravidelnej pauzy tak zaraďte do plánu aj vyčistenie klávesnice, monitora a ďalšieho PC príslušenstva, ktoré používate. Pozor ale, na čistenie monitorov použite vždy iba špeciálne čistiace prostriedky na to určené, pretože plochy monitorov sú náchylné na poškodenie zásahom nevhodného čistiaceho prípravku.

Práca z domu – Ako si zariadiť Home Office
Čisté pracovné prostredie má pozitívny vplyv na vašu duševnú pohodu a pracovný výkon.

Aby bolo vaše pracovné prostredie zdravé a podporovalo váš pracovný výkon, je potrebné dopriať si dostatok čerstvého vzduchu a optimálnu teplotu, ktorá by sa mala pohybovať okolo 22 °C. Nezabúdajte preto pravidelne vetrať, samozrejme s ohľadom na počasie, ale aj v chladnom období možno vetrať krátko a intenzívne (3 – 4 minúty).

i Ako vyčistiť klávesnicu bez rizika jej poškodenia a aké čistiace prostriedky sú na to vhodné, sa dočítate v našom článku.

Ak bývate v meste a bojujete so smogom, čistý vzduch vám pomôže udržať čistička vzduchu, ktorá slúži nielen na odstránenie nečistôt z ovzdušia v miestnostiach, ale vďaka ionizátoru dokáže eliminovať aj elektrosmog v domácnosti. Čistička vzduchu s ionizátorom tak bude mať významný vplyv na zníženie vašej únavy a podporí lepšiu koncentráciu. Navyše čistička so zodpovedajúcim filtrom dokáže zachytiť aj nebezpečné vírusy a baktérie, a prispeje tak k udržaniu vášho zdravia. Pokiaľ sa vaša domácnosť vyznačuje suchším vzduchom, v čase respiračných ochorení pomáha zmierniť symptómy čistička vzduchu so zvlhčovačom.

i Vírusy v ovzduší dnes v súvislosti s pandémiou koronavírusu bohužiaľ desí veľa ľudí. Ako sa môžeme brániť doma? Pomôže nejako čistička vzduchu? Na túto otázku vám odpovie náš článok Čističky vzduchu: prevencia voči vírusom?

Na home office zo dňa na deň alebo kde zohnať vybavenie

Spoľahlivý a rýchly internet, počítač či notebook vhodný na každodennú prácu, monitor s dostatočnou uhlopriečkou, tlačiareň a kvalitné PC príslušenstvo sú úplným základom, ak vás čaká práca z domu na PC. Tu sa opäť neoplatí šetriť, pretože málo výkonný a pomalý počítač alebo nevyhovujúca klávesnica vás čoskoro privedú k šialenstvu. Pokiaľ si teda zariaďujete svoju domácu kanceláriu trvalo, určite si vybavenie na prácu z domu vyberte veľmi starostlivo s ohľadom na svoje dlhodobé pracovné potreby a nároky.

i Zostavte si vlastnú kanceláriu – všetko pre home office zoženiete na jednom mieste.

Avšak nepriaznivý vývoj šírenia koronavírusu prinútil k dočasnému zavedeniu home office aj firmy a ľudí, ktorí to neplánovali. Mnoho zamestnávateľov a zamestnancov sa tak zo dňa na deň ocitlo v situácii, s ktorou nemajú príliš skúseností a mnohokrát na ňu ani nie sú dostatočne vybavení. Práve pre tieto situácie je tu možnosť okamžite a lacno získať vybavenie na prácu z domova. Alza tak umožní pracovať z domu aj tým, ktorí nemajú potrebné vybavenie. Ponúka krátkodobé prenájmy notebookov, monitorov a ďalších produktov, rovnako ako výhodné spôsoby financovania. Vďaka nim budete mať všetko dôležité k dispozícii.

i Donútila vás výnimočná situácia vziať si home office, ale nemáte potrebné vybavenie na to, aby ste mohli plnohodnotne pracovať z domu? Máme pre vás riešenie, ako okamžite a lacno získať vybavenie na prácu z domova.

Zdravé telo aj myseľ alebo ako sa pri práci z domu nezblázniť

Prvých pár dní na home office sa zdá väčšine ľudí ako báječný spôsob práce. Nemusíte nikam dochádzať, všetko si v pokoji riešite z pohodlia domova, nikto sa nepozastavuje nad tým, čo máte na sebe, a prestávky si robíte, kedy chcete. Avšak po nejakej dobe vám to začne takpovediac liezť na mozog, a to, v čom ste spočiatku videli výhodu, sa môže otočiť proti vám a vášmu pocitu šťastia. Možno tomu zabrániť? Ako zostať doma v pohode, aj keď sa vám život scvrkol medzi pár betónových múrov?

Ako zvládnuť Home Office
Pri práci z domu je niekedy ťažké zostať v pohode.

Zostaňte v kontakte s ľuďmi

Komunikácia s ľuďmi je dôležitá a obzvlášť pri dlhotrvajúcej práci z domu je tým hlavným, čo vás udrží „on track“. Voľný čas preto venujte aj priateľom a udržujte sociálne väzby. Ideálnym spôsobom predovšetkým v čase obmedzeného pohybu kvôli nebezpečenstvu šírenia koronavírusu je videohovor, kedy sa môžete prepojiť aj s viacerými ľuďmi naraz. Navyše vás vizuálny kontakt s ostatnými donúti udržať aj svoj vzhľad v dobrej kondícii.

Udržujte si príjemný vzhľad

Tam, kde nie je motivácia, nie je ani snaha. Preto mnoho ľudí pracujúcich z domu začne časom zanedbávať svoj vzhľad. Príde im zbytočné nalíčiť sa, upraviť si vlasy, oholiť sa, plytvať svojou obľúbenou vôňou. V horšom prípade dôjde aj k poklesu starostlivosti o osobnú hygienu. Je to ale veľká chyba! Nie že by ste museli pri notebooku sedieť v nažehlených nohaviciach alebo v blúzke, ale váš upravený vzhľad má priamy vplyv aj na vašu psychiku. Určite každý z nás zažil situáciu, keď sa necítil vo svojej koži, všetko videl čiernejšie, než je, a nechcelo sa mu ani zdvihnúť z postele. Ale po osviežujúcej sprche, úprave svojho zovňajšku a nahodení čistého a voňavého oblečenia sa razom cítil lepšie, s novou energiou a chuťou sa do niečoho pustiť.

Ako nájsť prácu z domu
Váš vzhľad má vplyv na to, ako sa cítite. Preto aj keď neodchádzate z domu, upravte sa tak, aby ste sa cítili dobre.

Hýbte sa vo voľnom čase

Každé sedavé zamestnanie vyžaduje kompenzáciu v podobe dostatočného pohybu. Je preto dôležité mať koníček, ktorý ho zahŕňa. Či už behanie, fitness, cyklistika, alebo prechádzky v prírode, vaše svaly potrebujú pretiahnuť, posilniť a okysličiť. Podobnú vzpruhu a relaxáciu potrebuje aj vaša myseľ. Nedostatočný pohyb pri sedavom zamestnaní sa prejaví rôznymi telesnými aj psychickými problémami, od bolesti chrbta a bolesti hlavy cez ochabnuté svaly a zlé držanie tela až po nadváhu, depresie a stratu motivácie.

Keď nemáte možnosť športovať vonku, skvelou voľbou je cvičenie z domu. Online fitness je výbornou alternatívou, ako nahradiť zatvorené fitness centrá a verejné športoviská. Túto formu cvičenia ocenia tiež mamičky, ktoré sa nemôžu vzdialiť od svojich detí, ale zároveň sa chcú udržať vo forme. Dnes máte toľko možností zaobstarať si rôzne cvičebné pomôcky, že žiadne výhovorky už nebudú mať šancu.

Ako zostať fit pri práci z domu
Pretiahnuť sa, dopriať telu pohyb, vyčistiť si hlavu – rutina, ktorá vám prospeje.

Jedzte zdravo

Sedavé zamestnanie kladie vyššie nároky na zdravú stravu než akékoľvek iné. Spotrebujete menej kalórií, pritom vaše telo musí byť zásobované živinami, vitamínmi a minerálmi. Preto je potrebné dať prednosť plnohodnotnej strave a vyhnúť sa prázdnym kalóriám. V našom článku pre vás máme niekoľko tipov, ako nepribrať a udržať si zdravie v sedavom zamestnaní.

Je dobré nezabúdať ani na doplnenie najdôležitejších vitamínov a minerálov pre naše zdravie, pretože hoci sa môžeme medzi svojimi štyrmi múrmi cítiť neohrozene, dlhodobé sedenie, nedostatok čerstvého vzduchu, málo pohybu a elektrosmog môžu oslabiť našu imunitu a keď vyjdeme zo svojho „bezpečného priestoru“, môže sa to na nás neblaho podpísať. Preto predovšetkým v zimnom období alebo aktuálne v čase pandémie koronavírusu je vhodné posilniť imunitu.

Ako nájsť prácu z domu

Pracovať z domu je rozhodne lákavá predstava. A v dnešnej dobe pomerne ľahko realizovateľná. Je veľa firiem a e-shopov, ktoré ponúkajú prácu na diaľku. Ide o profesie ako správca e-shopu či internetového magazínu, administrátor, copywriter, copyeditor, kodér, SEO špecialista, správca sociálnej siete, grafik a pod. Práca na diaľku sa ale nemusí týkať len IT, môže ísť aj o administratívnu výpomoc vo firme, preklady, korektúry, účtovníctvo, on-line lektorská činnosť. Samozrejme sa ponúka aj externá manuálna práca z domu, ale buďte obozretní pri inzerátoch typu lepenie obálok, skladanie krabíc a podobne, zárobok bude len sotva zodpovedať námahe a času, ktoré vynaložíte. Predovšetkým potom buďte zdržanliví pri inzerátoch, kde je požadovaná vstupná investícia. Vo väčšine prípadov ide o podvody.

Ako nájsť prácu z domova
Pracovať odkiaľkoľvek môžete aj vy. Stačí sledovať ponuky práce a potom už len mať sám seba pod kontrolou.

Pri hľadaní práce z domu sa pohybujte iba na overených a solídnych portáloch, kde by mali byť len seriózne ponuky. Väčšinou ide o pracovné agentúry s dlhoročnou tradíciou alebo o portály, ktoré sa priamo venujú sprostredkovaniu práce z domu, ktorú mnohokrát aj vopred preveria. Určite si prejdite ponuku voľných miest rôznych e-shopov, mediálnych, technologických alebo IT firiem, určite časom narazíte na zaujímavú ponuku externej práce z domu.

Práca z domu – tipy na webové portály

i Mohlo by vás zaujímať:

Home office je veľmi výhodný spôsob práce, pri ktorom môže byť spokojný zamestnanec, zamestnávateľ aj SZČO podnikateľ. My zariadime všetko vybavenie vašej domácej kancelárie, na vás už potom bude, či budete v tomto režime práce úspešní.

4,4 221×
CONNECT IT CI-185 Multimedia
Set klávesnice a myši – bezdrôtový, rozhranie: bezdrôtový USB prijímač, česká a slovenská kancelárska klávesnica, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1600 DPI, 5 tlačidiel
24,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD766j
4,3 64×
CONNECT IT LeMans Pro CGC-0700-BL, blue
Herná stolička – materiály poťahu: syntetická koža, hojdacia mechanika, s aretáciou,, bedrová a hlavová opierka, otočná a kovová konštrukcia, výplň sedadla molitan (PUR pena), plastové kolieska, čierna a modrá farba, nosnosť 150 kg
139,54 €
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: CTchGc2
4,4 311×
CONNECT IT CI-58 CZ + SK
Klávesnica kancelárska, membránová, drôtová, čierna, klasické (vysokoprofilové) klávesy, česká a slovenská lokalizácia klávesov, USB
Super cena
7 € Ušetríte 0,39 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD765m
4,6 207×
CONNECT IT CMO-1300-BR Bronze
Myš – bezdrôtová, laserová, pre pravákov, pripojenie cez USB, bezdrôtový USB prijímač, na 2 AAA batérie, citlivosť 1600 DPI, 6 tlačidiel, klasické koliesko, maximálny dosah 10 m, rozmery 4,2 × 7,8 × 11,8 cm (V׊×H), hmotnosť 142 g
7,19 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD750m86
4,4 147×
CONNECT IT CKM-7500-SK CZ/SK Black
Set klávesnice a myši – bezdrôtový, rozhranie: USB a bezdrôtový USB prijímač, česká a slovenská kancelárska klávesnica, nízkoprofilové klávesy + optická myš, 1000 DPI, 3 tlačidlá
14,90 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD766j8
4,3 64×
CONNECT IT LeMans Pro CGC-0700-GR, green
Herná stolička – materiály poťahu: syntetická koža, hojdacia mechanika, s aretáciou,, bedrová a hlavová opierka, otočná a kovová konštrukcia, výplň sedadla molitan (PUR pena), plastové kolieska, čierna a zelená farba, nosnosť 150 kg
155,90 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: CTchGc3
4,7 94×
CLEAN IT antistatická čistící pěna na obrazovky 400 ml
Čistič na obrazovku - proti usadenému prachu, čistí LCD, LED aj plazmové obrazovky, antistatická úprava bráni opätovnému usadzovaniu prachu a nečistôt
6,70 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD790a4
4,5 241×
CONNECT IT DOODLE 2
Herná myš – bezdrôtová, pre pravákov, optická, pripojenie cez USB, bezdrôtový USB prijímač, citlivosť 2400 DPI, možná zmena DPI, odozva 2 ms, 6 tlačidiel, klasické koliesko, viacfarebné podsvietenie, maximálny dosah 10 m, dĺžka kábla 1,5 m, rozmery 4,1 × 6,9 × 12,3 cm (V׊×H), hmotnosť 111 g
24,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD754u5
4,1 149×
CONNECT IT CI-1139 WiFi adaptér
WiFi USB adaptér – WiFi 4, WiFi štandard 802.11n, 802.11g a 802.11b, prenosová rýchlosť v pásme 2,4 GHz 2400 Mb/s, odnímateľná anténa
13,90 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD735c3
4,6 54×
CONNECT IT CKB-3058-CS čierna
Klávesnica kancelárska, membránová, drôtová, čierna, klasické (vysokoprofilové) klávesy, česká lokalizácia klávesov, USB
7,90 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD765m3
4,7 321×
CONNECT IT CableFit WINDER 2.5m čierna
Organizér káblov – trubica, 1ks v balení, materiál: plast,
7,49 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: JD652d
Vytlačiť
P-DC1-WEB11
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií