Nakupování budoucnosti HP + média Vytvorte si pekný domov

Protikorupčná politika Alza

Základné informácie

Protikorupčná politika je dokument, ktorý

 1. je záväzný pre všetkých zamestnancov, obchodných partnerov, či iné osoby konajúce v mene Spoločnosti alebo v jej záujme;
 2. reprezentuje spoločnosť aj navonok a jej obsah je verejne prístupný;
 3. je plne v súlade s Etický kódex a Globálne pravidlá
 4. je dôležitou súčasťou compliance programu spoločnosti
 5. bol prijatý a schválený konateľom Alza.sk
 6. nadobúda platnosť dňom 24.9.2020

Obsah

Protikorupčná politika spoločnosti Alza.sk s.r.o.

Preambula

Spoločnosť Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939, DIČ: 2021863811 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35889/B prehlasuje, že je pevne odhodlaná predchádzať korupcii, a to v akejkoľvek forme. Za týmto účelom spoločnosť zverejňuje protikorupčnú politiku platnú pre zamestnancov, spolupracovníkov aj obchodných partnerov spoločnosti.

Zaväzujeme sa podnikať poctivo, spravodlivo a transparentne, uplatňujeme princíp nulovej tolerancie voči korupcii.

Je v záujme Spoločnosti efektívne a účinne potierať korupčné konanie. Základným pravidlom je, že ani ten najlukratívnejší obchod nestojí za kompromitáciu našej Spoločnosti a stratu dobrého mena a dôveryhodnosti Spoločnosti ako celku alebo ich zamestnancov.

Za všetkých okolností dbáme na dodržiavanie najvyšších etických štandardov a ctíme a posilňujeme dobré meno Spoločnosti, prehlbujeme firemnú kultúru a morálne zásady.

Článok I – Ciele

Protikorupčná politika je sformulovaná a uplatňovaná preto, aby pomáhala presadiť korektné, poctivé, spravodlivé a transparentné podnikanie v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a vnútornými hodnotami Spoločnosti.

Formulácie protikorupčnej politiky vychádzajú zo všeobecných skúseností, nadväzujú na pravidlá vymedzené právnym poriadkom Slovenskej republiky a smerujú k:

 1. nulovej tolerancii korupčného konania v obchodných vzťahoch,
 2. budovaniu transparentných a korektných podmienok pre všetky obchodné vzťahy,
 3. aktívnym postupom obmedzujúcim vznik korupčného prostredia,
 4. prevencii a detekcii korupčného konania,
 5. pravidelnému vzdelávaniu zamestnancov,
 6. oznamovaniu a vyhodnocovaniu podozrivého správania.

Článok II – Pôsobnosť

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov Spoločnosti, obchodných partnerov či iné osoby konajúce v mene Spoločnosti alebo v jej záujme. Politika vyjadruje postoj Spoločnosti ku korupcii, podvodným či nátlakovým praktikám. Medzi tieto praktiky môžu byť okrem iného zahrnuté úplatkárstvo, podvod, krádež alebo zneužitie majetku Spoločnosti, falšovanie účtovníctva k zastretiu prevodu prostriedkov na súkromné účty, zneužitie dôvery, sprístupnenie interných informácií Spoločnosti tretím osobám alebo iné konanie porušujúce platné ustanovenia zákonov, prípadne záväzné interné predpisy Spoločnosti.

Článok III – Definícia pojmov

Korupcia

Podplácanie

Podplácania sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Prijatie úplatku

Prijatia úplatku sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Prijatie alebo ponúknutie daru vo forme finančného plnenia je podľa tejto protikorupčnej politiky vždy považované za podplácanie - prijatie úplatku a je striktne zakázané.

Nepriama korupcia

Nepriamej korupcie sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci inej osoby alebo za to, že tak už urobil.

Dar

Darom je bezodplatné prevedenie veci do vlastníctva niekoho iného, a to s jeho súhlasom. Môže ísť aj o akýkoľvek pôžitok, službu alebo výhodu, ktorá je poskytnutá treťou osobou zamestnancovi Spoločnosti alebo naopak zamestnancom Spoločnosti tretej osobe, a to bez očakávania akéhokoľvek protiplnenia či protislužby zo strany obdarovaného a bez úmyslu zaviazať si obdarovaného alebo u neho vzbudiť pocit záväzku. Za dar sa na účely tejto politiky považuje akékoľvek plnenie či výhoda, ktorá nemá formu finančnej odmeny. Spoločnosť jasne definuje formu a hodnotu daru, ktorú zamestnanec môže prijať alebo ponúknuť.

Článok IV – Zákaz korupčného konania

Spoločnosť uplatňuje politiku nulovej tolerancie korupčného správania či podplácanie. Akýkoľvek prípad porušenia protikorupčnej politiky Spoločnosti bude sankcionovaný v súlade s platnou legislatívou a pracovnoprávnymi predpismi.

Predovšetkým je zakázané:

 1. Podnecovať, tolerovať alebo akceptovať korupčné správanie v Spoločnosti.
 2. Požadovať alebo prijímať akékoľvek platby, služby, výhody alebo plnenia, ktoré sú v priamom rozpore so znením protikorupčnej politiky Spoločnosti.
 3. Zamlčovať, skresľovať alebo bagatelizovať konanie, ktoré je v rozpore so znením protikorupčnej politiky Spoločnosti alebo jej záujmami.

Článok V – Konflikt záujmov

Všetci zamestnanci sú v oblasti obchodných aktivít primárne zodpovední Spoločnosti a musia sa vyvarovať akýchkoľvek činností, ktoré môžu, hoci len zdanlivo zasahovať do napĺňania tejto zodpovednosti. Všetky obchodné rozhodnutia musia byť v súlade s internými predpismi Spoločnosti.

Konflikt záujmov nastáva, keď sa záujem zamestnanca dostane do konfliktu so záujmami Spoločnosti či jej zákazníkmi. Napríklad, keď určitá osoba v dôsledku svojho postavenia v Spoločnosti získa neoprávnený prospech, alebo keď je taká osoba viazaná inými záväzkami, ktoré sú, alebo sa zdajú byť nezlučiteľné so záujmami Spoločnosti. Konflikt záujmov môže nastať aj vtedy, keď postavenie alebo zodpovednosť určitej osoby voči Spoločnosti ponúka možnosť prospechu nad rámec jej bežných zamestnaneckých odmien, alebo ak sú, alebo sa zdajú byť, osobné alebo rodinné záujmy určitej osoby nezlučiteľné so záujmami Spoločnosti, a vytvára tak vzájomne konfliktné vernostné väzby.

Konflikt záujmov je prísne zakázaný. Každý potenciálny konflikt záujmov musí byť oznámený pri prvej možnej príležitosti a následne budú podniknuté kroky k spravodlivému vyriešeniu vzniknutej situácie.

Predovšetkým je zakázané:

 1. Vedome vstúpiť do vzťahu, o ktorom zamestnanec vopred vie, alebo predpokladá, že jeho záujem je v konflikte so záujmom Spoločnosti. Pokiaľ zamestnanec zistí konflikt záujmu až po vzniku takéhoto vzťahu, je povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť svojmu nadriadenému, ktorý uvedie vzťah do súladu s protikorupčnou politikou Spoločnosti.
 2. Byť ako zamestnanec zodpovedný za transakcie, ktoré predstavujú, hoci len zdanlivý konflikt záujmov. Zamestnanec nesmie byť osobne zainteresovaný spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívny a nezávislý posudok.
 3. Poskytovať objednávky, zákazky alebo plnenia voči Spoločnosti vlastnené alebo riadené príbuznými zamestnancami alebo jemu blízkymi osobami či priateľmi, pokiaľ táto spolupráca nie je schválená vedením Spoločnosti.
 4. Uzatvárať pracovnoprávne vzťahy, zúčastňovať sa na obchodných podieloch alebo inak spolupracovať s obchodnými partnermi Spoločnosti.
 5. Využívať obchodné styky, kontakty, dáta či ďalšie informácie Spoločnosti vo svoj vlastný prospech alebo prospech tretej strany.
 6. Zamlčovať alebo skresľovať akékoľvek osobné alebo pracovné súvislosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na transparentné a korektné obchodné vzťahy.

Článok VI – Dary

Poskytovanie a prijímanie daru musí byť v súlade s internými pravidlami Spoločnosti. Zamestnanci sú oprávnení ponechať si dar v prípade keď:
 • Celková hodnota daru nepresiahne sumu 40 EUR s DPH.
 • Darom sú potraviny alebo nápoje či ďalšie produkty s krátkou exspiračnou dobou.
 • Dar má povahu reklamného predmetu. Čiže je označený logom darujúceho.

V prípade, že je zamestnancovi Spoločnosti ponúknutý dar, ktorý nespĺňa interné pravidlá Spoločnosti, je nutné o dare ihneď po jeho prevzatí informovať zodpovednú osobu v súlade s internými predpismi spoločnosti Alza.sk.

Zamestnanci nesmú tiež prijať dar v podobe akéhokoľvek pobytu, zájazdu, výletu alebo pozvánky na kultúrne a iné spoločenské akcie. Výnimky podliehajú oficiálnemu schváleniu podľa interných pravidiel spoločnosti.

Zamestnancom je zakázané prisľúbiť, ponúkať alebo poskytovať obchodným partnerom Spoločnosti alebo tretím osobám akékoľvek finančné alebo hmotné dary, na ktoré nemajú zmluvný nárok.

Zodpovedný zamestnanec môže darovať tovar Spoločnosti do vopred schválenej súťaže alebo na účely inej promo akcie. Každá takáto spolupráca musí byť realizovaná na základe zmluvy a je schválená zodpovedným riaditeľom.

Prisľúbenie alebo poskytnutie akýchkoľvek darov alebo výhod úradným osobám je v priamom rozpore s platnou legislatívou a je prísne zakázané.

Článok VII – Obchodné rokovanie a výberové konanie

Zamestnanci Spoločnosti sú povinní sa pri všetkých obchodných rokovaniach a výberových konaniach vyvarovať diskriminácie, zachovávať rovnaký prístup ku všetkým obchodným partnerom, konať transparentne a v záujme Spoločnosti.

Korupčné riziká sú významným faktorom, ktoré majú vplyv na začatie alebo pokračovanie vzťahu s obchodným partnerom. Obchodní partneri Spoločnosti musia byť po celú dobu spolupráce dôveryhodní, solventní a zdieľať rovnaké etické a morálne hodnoty v oblasti protikorupčnej politiky. Súčasťou všetkých zmlúv s obchodnými partnermi je protikorupčná klauzula deklarujúca, že sa obchodný partner zdrží akejkoľvek formy korupcie alebo konania, ktoré je v rozpore s protikorupčnou politikou Spoločnosti.

Článok VIII – Overovanie skutočností

Pri výbere kandidátov, najmä na kľúčové a manažérske pozície a zamestnancov, ktorí budú pracovať na pozícii so zvýšeným bezpečnostným rizikom, vykonáva Spoločnosť na základe informovaného súhlasu kandidáta overenie informácií daného kandidáta vo vzťahu k ním poskytnutým informáciám a hodnotenia všeobecných rizík. Hodnotenie rizík v oblasti ľudských zdrojov je trvalým bezpečnostným procesom, ktorý je obmedzený platnosťou informovaného súhlasu.

Článok IX – Oznamovanie korupčného konania

Každá informácia o potenciálnom korupčnom rokovaní, nekalom alebo neetickom konaní zamestnanca alebo osoby spolupracujúcej so Spoločnosťou musí byť ihneď oznámená a bude Spoločnosťou riadne a svedomito preverená. Na základe oznámenia, ktoré je možné urobiť aj anonymne a je vždy Spoločnosťou považované za dôverné, sa oznamovateľom dostáva garancia ich plnej právnej ochrany na náklady Spoločnosti aj uistenie, že ich podnetom sa bude venovať náležitá pozornosť a budú riadne vyšetrené.

Akékoľvek podnety na porušovanie protikorupčnej politiky Spoločnosti je možné vykonať elektronickou cestou na emailovú adresu fairplay@alza.cz. Odosielateľ, bude transparentne informovaný o prijatí/vybavení svojho podnetu. Všetky podnety a informácie sú vždy transparentne spracované podľa platných interných smerníc compliance tímom Spoločnosti.

Článok X – Dôsledky porušenia protikorupčnej politiky

Porušenie protikorupčnej politiky Spoločnosti bude posudzované ako hrubé porušenie interných pravidiel a jej hodnôt a môže mať za následok ukončenie obchodného, zmluvného, pracovno-právneho alebo iného vzťahu so Spoločnosťou alebo trestno-právnu zodpovednosť.

Článok XI – Platnosť protikorupčnej politiky

Táto protikorupčná politika nadobúda platnosť dňom 24.9.2020 a je platná do jej odvolania vykonaného informovanou zmenou alebo aktualizáciou.
V Bratislave dňa: 24.9.2020
Mgr. Andrea Slaná Alza.sk s.r.o. Konateľ

0
Vytlačiť

Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Pre organizácie Ako nakúpiť
P-DC1-WEB21
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi