MARKETINGOVÁ ZNALOSTNÁ SÚŤAŽ BEZ ŽREBOVANIA "100 TABLETOV ZADARMO"

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.

Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 28. 4. 2014 do 23:59 hodín dňa 4. 5. 2014 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú znalostnú súťaž bez žrebovania nazývanú „100 TABLETOV ZADARMO“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanoví pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk/100tabletu.

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1.

Každá fyzická osoba staršia 18-rokov (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:

  1. Je plne svojprávna;
  2. Zakúpi v Dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenie a/alebo si objedná službu (ďalej len „Plnenie“) v minimálnej hodnote 40 Eur (slovami: štyridsať Eur) vrátane príslušnej sadzby DPH (ďalej len „Minimálna hodnota“);
  3. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, oi prevzatie Plnenia na Slovensku najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
  4. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba jedenkrát. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to znamená so získaním ďalšieho Plnenia aspoň v Minimálnej hodnote od Alzy;
  5. Bude mať kompletne a pravdivo vyplnenú registráciu na Alze, tzn. oznámi Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;
  6. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.2.

Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

  1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
  2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
  3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie;
  4. Ukončia zmluvu na Plnenie prípadne im bude Plnenie dobropisované.

2.3.

V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1.

Účastník tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje zo svojej registrácie na Alze aj pre Súťaž.

3.2.

Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie správne v Dobe konania na otázku „Koľko produktov je celkom v ponuke Alza.sk?“ (ďalej len „Otázka“), získa do pätnástich (15) dní od skončenia konania Súťaže elektronický darčekový poukaz vo výške 8,- Eur (slovami: osem Eur) na nákup ďalšieho Plnenia u Alzy, a to vo forme unikátneho kódu zaslaného na mobilný telefón Účastníka uvedený v jeho registrácii na Alze, pričom tento elektronický darčekový poukaz musí využiť do štrnástich (14) kalendárnych dní od jeho obdržania a musí nakúpiť Plnenie v minimálnej hodnote 80,- Eur (slovami: osemdesiat Eur) vr. DPH, kedy hodnota 8,- Eur bude odpočítaná po zadaní tohto kódu v prvej fáze košíku z celkovej hodnoty takto nadobudnutého Plnenia pri potvrdení objednávky. Tento elektronický darčekový poukaz nie je možné vymeniť za peniaze a má nepeňažný charakter vo forme zľavy, ktorý možno použiť len raz v čase jeho platnosti za podmienok stanovených Alzou.

3.3.

Naviac každý 35. Účastník, ktorý odpovedal správne na Otázku a splní podmienky Súťaže, získa nepeňažnú výhru, tzn. jeden tablet špecifikovaný nižšie, až do rozdania všetkých výhier, teda posledný stý tablet získa 3 500. Účastník, ktorý splnil podmienky.

3.4.

V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia (hoci len čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorej fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.

4. CENY V SÚŤAŽI

4.1.

Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:

1. – 100. cena – Prestigio Multipad PMP5870C DUO (ďalej len „Produkt“).

4.2.

Alza vyhodnotí v nasledujúci pracovný deň do 11:00 hodín po Dobe konania vo svojom sídle došlé odpovede na Otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách.

4.3.

Výhercom sa stáva Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže, oi odpovedal správne na Otázku v stanovenom poradí a do piatich (5) dní od oznámenia výhry reagoval na kontaktný email Alzy a/alebo telefonát Alzy.

4.4.

Jednotliví výhercovia Produktov vrátane svojho mena, priezviska, dátumu narodenia, mesta a štátu bydliska budú po vyhodnotení zverejnení na www.alza.sk/100tabletu.

4.5.

Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, oi teda budú vyhodnotené iba objednávky Plnenia Účastníkov prijaté a vyfakturované informačným systémom Alza.

4.6.

Alza bude výhercu Produktu kontaktovať na mobilný telefón oznámený Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže, kedy Alza zašle výhercovi Produktu SMS s výherným kódom a informáciou o platnosti poukazu v tomto znení: „Vyhrali ste! Jedinečný poukaz pre vyzdvihnutie výhry XXXXXXXXXX. Platnosť poukazu od XX.XX do XX.XX.XXX. Viac informácií na www.alza.sk“.

4.7.

Neprevzaté výhry, príp. výhry, ktoré nemožno odovzdať výhercom, lebo sa zistí, že nesplnili podmienky Súťaže a/alebo ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alze.

4.8.

Produkt bude výhercovi odovzdaný Alzou, teda Alza bude aktivovať kód na odber Produktu, najskôr pätnásty (15.) deň po obdržaní výherného kódu, kedy si Alza vyhradzuje právo vykonať kontrolu splnenia podmienok Súťaže. Najneskôr do štrnástich (14) dní po vykonanej aktivácii výherného kódu výherca môže vložiť jedenkrát (1×) výherný kód na webe www.alza.sk do poľa „Zľavový poukaz/Darčekový poukaz“, čím sa mu do košíka vloží automaticky zadarmo Produkt, kedy si výherca ďalej zvolí, či si zadarmo vyzdvihne produkt v sídle Alzy alebo si zvolí inú dopravu, ktorú však bude musieť uhradiť sám.

4.9.

O prípadnom vyradení zo Súťaže je výherca informovaný telefonicky a je mu oznámený dôvod jeho vyradenia povereným zamestnancom Alzy.

4.10.

Alza neposkytuje na Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby vykoná výmenu Produktu.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1.

Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdanie ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, stane - ak sa tak pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.

5.2.

Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1.

Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.2.

Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.

6.3.

Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.4.

Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza.

V Prahe, dňa 14. 3. 2014
Vytlačiť

P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií