MS hokej AP+ slevy

Pravidlá súťaže Blyskni Alzáka, vyhraj foťáka

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Vyhlasovateľ“) organizuje v termíne od 00:00 hod dňa 19. 7. 2013 do 23:59 hodín dňa 1. 9. 2013 (ďalej len Lehota trvania) verejnú súťaž zvanú „Blyskni Alzáka, vyhraj foťáka“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovujú pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke podujatia prevádzkované Vyhlasovateľom a sú platné a účinné pre registrovaných zákazníkov vyhlasovateľa.

2. PREDMET SÚŤAŽE

2.1. Predmetom Súťaže je vyfotografovať maskota Alzáka (ďalej len Foto Alzáka) a nahrať toto Foto Alzáka v elektronickom formáte pdf alebo jpeg do systému Vyhlasovateľa cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Vyhlasovateľom, a to: https://www.alza.sk/fotosoutez.

2.2. Zmyslom Súťaže je propagovať reklamného maskota Vyhlasovateľa Alzáka a obchodnú činnosť Vyhlasovateľa.

2.3. Foto Alzáka s ohľadom na jeho prípadnú aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä nie však výlučne využívané konkurentmi Vyhlasovateľa.

3. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1. Každá fyzická osoba staršia 18 rokov (ďalej len Súťažiaci), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä:

 • Má plnú spôsobilosť na právne úkony a nekoná v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou;
 • Je registrovaným zákazníkom Vyhlasovateľa, má teda platnú registráciu koncového zákazníka, ktorá obsahuje pravdivé, skutočné a úplné kontaktné údaje Súťažiaceho;
 • Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Vyhlasovateľovi, ako aj k osobám s Vyhlasovateľom personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

3.2. Zo Súťaže budú vylúčení tí, ktorí:

 • Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
 • Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi;;
 • Uvedú nepravdivé alebo neúplné informácie.

3.3. Súťažiteľ prehlasuje nasledujúce:

 • Foto Alzáka obsahuje vyobrazenie maskota Vyhlasovateľa Alzáka v akejkoľvek podobe a je slušné, čestné a pravdivé a neporušuje dobré mravy a najvyššie etické štandardy;
 • Kľúčovým motívom Fota Alzáka je letná prázdninová atmosféra;
 • Foto Alzáka neznižuje dôstojnosť fyzických osôb a jej vážnosť v spoločnosti a neobsahuje prvky nekalej súťaže ani akékoľvek zobrazenie a odkazy na iných súťažiacich Vyhlasovateľa;
 • Foto Alzáka nenavádza a ani nemôže navádzať k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo nemôže budiť dojem, že s ich porušovaním súhlasí;
 • Neviaznu na Foto Alzáka žiadne právne vady, žiadne práva tretích osôb, ktoré by sa mohli dotknúť účasti Súťažiaceho v Súťaži a ktoré by boli na prekážku vzniku Licencie podľa nižšie uvedeného;
 • V prípade, že Foto Alzáka obsahuje aj iné fyzické osoby, sú ich obrazové snímky týkajúce sa tejto fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy vytvorené a použité len s jej privolením, ktoré sa môžu na požiadanie kedykoľvek bez zbytočného odkladu písomne preukázať;
 • Sa zúčastňuje Súťaže na základe slobodnej a vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle bez nátlaku a útlaku;

3.4. Súťažiaci na základe účasti v Súťaži poskytuje Vyhlasovateľovi oprávnenie na použitie Fota Alzáka (ďalej len Licencia), a to na dobu neobmedzenú a bez územného obmedzenia. Súťažiaci Licenciu poskytuje ako výhradný a nie je oprávnený Foto Alzáka užívať a poskytnúť licenciu inej osobe okrem Vyhlasovateľa. Súťažiaci tak poskytuje Vyhlasovateľovi oprávnenie na použitie Fota Alzáka všetkými zákonom povolenými spôsobmi, vrátane všetkých úprav Fota Alzáka. Vyhlasovateľ je oprávnený poskytnúť Foto Alzáka alebo jeho ľubovoľnú časť tretej osobe. Súťažiaci sa zaväzuje zabezpečiť Vyhlasovateľovi nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu urobiť všetky právne kroky na odstránenie obmedzení vo výkone týchto práv. Vyhlasovateľ nie je povinný Licenciu k fotu Alzáka využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Súťažiaceho, že Súťaž nedokončí.

4. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

4.1. Každý Súťažiaci spĺňajúci podmienky a pravidlá tejto Súťaže nahrá Foto Alzáka v elektronickom formáte pdf alebo jpeg do systému Vyhlasovateľa cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Vyhlasovateľom, a to: https://www.alza.sk/fotosoutez/vlozit.htm v Lehote trvania.

4.2. Na neskoro nahraté Foto Alzáka do systému Vyhlasovateľa, teda po uplynutí Lehoty trvania, nebude braný ohľad.

4.3. Súťažiaci nemajú právo na náhradu vynaložených nákladov na účasť v Súťaži a majú právo len na jednu (1) cenu.

5. CENA V SÚŤAŽI A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

5.1. Najúspešnejším Súťažiacim budú udelené nasledovné ceny:

 • 1. Canon EOS 700D + objektív EF-S 18-135mm IS STM
 • 2. Canon PowerShot G15 IS
 • 3. Canon PowerShot S110 biely
 • 4. Canon SX-280 červený
 • 5. Canon SX-270 modrý
 • 6. Canon SX-500
 • 7. Canon iX6550
 • 8. Canon MG-6350 biela
 • 9. Canon Selphy CP-900 biela
 • 10. Canon iP7250

5.2. Vyhlasovateľ Súťaže vyhodnotí dňa 4. 9. 2013 vo svojom sídle predložené Diela a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách, a v tomto termíne sa zaväzuje Vyhlasovateľ výhercu Súťaže vyhlásiť a to minimálne na svojich webových stránkach https://www.alza.sk.

5.3. Výhercom Súťaže sa stáva Súťažiaci, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a ktorý je tvorcom najlepšieho Diela podľa vyhodnotenia vykonaného Vyhlasovateľom Súťaže, ktorý dostane prvú cenu podľa vyššie uvedeného. Ďalšie ceny podľa poradia budú rozdané tým, ktorí budú vyhlásení Vyhlasovateľom Súťaže na druhom až desiatom mieste.

5.4. Vyhlasovateľ bude výhercu kontaktovať emailom na email výhercu, ktorý má uvedený Súťažiaci v registrácii seba ako registrovaného zákazníka Vyhlasovateľa, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.

5.5. Neprevzatá výhra, či výhra Súťažiaceho, ktorý nereaguje na správu Vyhlasovateľa o výhre, prepadajú Vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže.

5.6. Cena bude výhercovi Súťaže odovzdaná v sídle vyhlasovateľa Súťaže, ak nebude dohodnuté inak.

5.7. Proti rozhodnutiu Vyhlasovateľa sa nemožno odvolať a jeho rozhodnutie o výhercovi Súťaže je tak konečné, nepreskúmateľné a nemožno ho ani podrobiť súdnemu preskúmaniu.

6. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1. Nahraním Fota Alzáka do systému Vyhlasovateľa podľa hore uvedeného dáva Súťažiaci Vyhlasovateľovi v zmysle zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len Zákon), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa, tel. číslo za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži, odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Vyhlasovateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Súťažiaci má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.

6.2. Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Vyhlasovateľa a Vyhlasovateľ môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Súťažiaceho, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

7. OSOBNÉ ÚDAJE

7.1. Táto súťaž je vyhlásená v zmysle ust. § 847 a nasl. zákona Slovenskej republiky č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

7.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje Súťaž odvolať zo závažných dôvodov. Ak však dôjde k odvolaniu Súťaže, Vyhlasovateľ je povinný poskytnúť primerané odškodnenie Súťažiacim, ktorí pred odvolaním súťaže jej podmienky prevažne alebo sčasti už splnili.

7.3. Vyhlasovateľ prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

7.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže v nepodstatných bodoch a nahradiť cenu v Súťaži za cenu podobného typu alebo zodpovedajúcu rovnakej hodnote.

7.5. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Súťažiaci nahraním Fota Alzáka do systému Vyhlasovateľa podľa vyššie uvedeného vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

7.6. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Vyhlasovateľ podľa svojho uváženia.

V Prahe dňa 18. 7. 2013
Vytlačiť

P-DC1-WEB03
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií