Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23

Pre prípad nákupu zo skladu spoločnosti Alza.cz a.s. - dištančným spôsobom

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, ČR, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka č. 8573 ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Alza“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“).

V prípade, keď spoločnosť Alza.cz a.s. vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/ alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.alza.sk v sekcii „O nás“.

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že je v zmluvnom vzťahu s Alzou považovaný za podnikateľa a platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnutá v čl. II VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov a dokument "Spôsoby dopravy", a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci, ktorý používa mobilnú aplikáciu Alzy (Alza.sk alebo Alza Media), je povinný používať vždy jej najnovšiu dostupnú verziu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných partnerov Alzy, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry v elektronickej podobe, s čím Kupujúci súhlasí. Odkazy na uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu v sekcii Moja Alza, podsekcii Moje nákupy. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

Alza Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Alza si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Alzy, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;
 3. Alza neuzatvára zmluvy, ktorej predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;
 4. v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;
 5. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Alzou uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 6. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o
  1. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
  2. zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
  3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru

  pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Alzy, na e-mailovú adresy Alzy, oznámiť osobne na ktorejkoľvek predajni Alzy, oznámiť prostredníctvom telefonátu, príp. registrovaný užívateľ môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy

 7. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  13. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Alze, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
 9. Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;
 10. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Alzy, pričom registrovaní užívatelia Alzy majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom profile;
 11. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár tu , príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;
 12. v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude Alza Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Alzou. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou predbežnú cenou a kúpnou cenou bude Alzou vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Alza si pri tovare, ktoré možno predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (tj. 14 dní) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa zmenia okolnosti, z ktorých Alza vychádzala v okamihu predobjednané tovaru Kupujúcim do tej miery, že na Alze nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávkou viazaná, má Alza právo predobjednávku zrušiť bez ďalšieho a následne o tom informovať Kupujúceho.
 13. jej kontaktnou emailovou adresu je [email protected]. Alza však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára.
 14. Alza týmto informuje Kupujúceho, že zabezpečuje bezplatný spätný odber niektorých elektrozariadení, batérií a akumulátorov za podmienok stanovených tu.

III. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku, príp. kúpy expres, pokiaľ je registrovaným užívateľom spoločnosti Alza. Kupujúcemu môže pri uzatváraní zmluvy asistovať pracovník spoločnosti Alza, či už priamo na pobočke alebo telefonicky či v rámci faxovej alebo emailovej objednávky. Do času kým Kupujúci potvrdí záväzne objednávku, môže meniť jak požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany spoločnosti Alza, pričom za prípadné chyby prenosu dát Alza nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Alza bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku spoločnosti Alza. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

V prípade, že si Kupujúci objedná v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa tovar v celkovej hodnote presahujúcej 4.000,- Eur vrátane DPH, bude po ňom systémom spoločnosti Alza požadované prihlásenie do zákazníckeho profilu s tým, že z takto registrovaného profilu musela byť v minulosti uzatvorená aspoň jedna zmluva prostredníctvom e-shopu Alza a táto zmluva nebola zo strany Kupujúceho predčasne ukončená. Ak nesplní Kupujúci vyššie uvedené podmienky, Alza má právo jeho objednávku bez ďalšieho zrušiť.Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy je predmetom kúpy motorové vozidlo, nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu dištančným spôsobom. Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje podpis preberacieho protokolu Kupujúcim.Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať spoločnosť Alza vopred a informovať ju, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane a Kupujúci prevezme tento darček, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VIII VOP vrátiť.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa Alza zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí spoločnosti

Alza si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Alza Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru/licencii v súlade so zmluvou.

Alza splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má Alza tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi v momente keď mu tovar odovzdá dopravca.

Ak je predmetom kúpy digitálny obsah, považuje sa predmet kúpy za odovzdaný okamihom, kedy Alza kupujúcemu doručí emailovú správu s odkazom k jeho stiahnutiu alebo kedy mu odkaz ku stiahnutiu sprístupní v jeho užívateľskom profile. Alza upozorňuje, že odkaz ku stiahnutiu digitálneho obsahu je platný len po dobu 60 dní. Kupujúci je preto povinný digitálny obsah stiahnuť v tejto dobe.

Alza dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dojednané, je kúpna zmluva uzavretá aj na nadbytočné množstvo, ibaže to Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Alza odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

3. Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Alza spôsobila porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Alzu bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Alza umožnila nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Alza škodu spôsobila porušením svojej povinnosti. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím veci vzniká Alze právo vec po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo Kupujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

4. Zodpovednosť Alzy

Alza zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Alza zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,

 1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré Alza alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;
 2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Alza uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa;
 3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
 4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 5. ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.
 6. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:
  1. veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
  2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
  3. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
  4. ak to vyplýva z povahy veci.
  5. pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.) je 

Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru.Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch smie spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia. Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok. Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar je v takom prípade označený nasledovne. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je Alza zaviazaná, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 2. na odstránenie vady opravou veci,
 3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi Alze, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Alzy; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Alza neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Alza nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Alza nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

6. Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Alza dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Alza odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak Alza neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Alzy.

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade má Kupujúci - spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci Alze na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa Alza zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba plynie od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dodania veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný ako Alza, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky od Alzy spolu s vecou či najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

9. Užívanie elektronického obsahu, SW a pod.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného v Alze dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP (pre účely VOP sa rozumie vrátane SW, PC hier, hier pre konzoly a pod.) a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky. Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti. Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý Alza poskytla kupujúcemu ako dar.

10. Osobitné pravidlá pri kúpe motorového vozidla

Zmluva o predaji osobného motorového vozidla môže byť uzatvorená iba za fyzickej prítomnosti Kupujúceho v prevádzke Alzy, v ktorej mu bude umožnené si vozidlo prehliadnuť a kde bude Kupujúci oboznámený s obsluhou vozidla a so záručnými a servisnými podmienkami. Alza taktiež zodpovie prípadné dotazy Kupujúceho. Alza môže v prípade rezervácie požadovať úhradu zálohy od Kupujúceho, ktorej výšku oznámi Kupujúcemu vopred po vložení osobného motorového vozidla do košíku. Táto záloha je splatná s potvrdením rezervácie. Táto záloha bude započítaná oproti kúpnej cene. V prípade zrušenia rezervácie ju Alza vráti Kupujúcemu do 7 dní. Záloha nie je úročená. Potvrdenie objednávky z informačného systému Alzy slúži len ako potvrdenie rezervácie predmetného motorového vozidla, ktorého detailná špecifikácia je až súčasťou preberacieho protokolu.

Po tom, čo bude vozidlo Kupujúcemu predvedené, môže byť Kupujúcemu predané. O predaní bude vyhotovený preberací protokol.

Kupujúci sa stane vlastníkom vozidla úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím vozidla. Obdobne sa toto pravidlo použije aj v prípade zakúpenia súvisiacich licencií alebo služieb. Ak je zmluva o predaji osobného motorového vozidla s Kupujúcim uzatvorená distančným spôsobom a Kupujúci od tejto zmluvy odstúpi v zákonnej 14-dňovej lehote odo dňa prevzatia tovaru v situácii, keď dané vozidlo už prihlásil do evidencie motorových vozidiel (alebo bol Kupujúcemu vystavený technický list príslušným úradom), tak Alza Kupujúcemu nevráti kúpnu cenu v plnej výške, ale zníženú o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tohto vozidla v dôsledku jeho prihlásenia do evidencie motorových vozidiel (alebo v dôsledku vystavenia technického listu k tomuto vozidlu príslušným úradom), najmenej však o 30 %. Ak tento článok neustanoví inak, riadi sa zmluvný pomer založený kúpnou zmluvou o predaji osobného motorového vozidla príslušnými ustanoveniami VOP.

11. Osobitné pravidlá pri kúpe Mystery balíčku

Zmluva o predaji Mystery balíčku môže byť uzavretá iba za fyzickej prítomnosti Kupujúceho v prevádzkarni Alzy, v ktorej mu bude vysvetlené, ako Mystery balíček funguje. Alza tiež zodpovie prípadné otázky Kupujúceho. Až potom bude Mystery balíček Kupujúcemu odovzdaný, čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Alzou. Potvrdenie objednávky z informačného systému Alzy tak slúži len ako potvrdenie rezervácie Mystery balíčka.

Kupujúci sa stane vlastníkom Mystery balíčka úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tohto balíka. Obdobne sa pravidlo uplatňuje aj v prípade zakúpenia súvisiacich licencií či služieb.

12. Osobitné pravidlá pri kúpe obuvi

S ohľadom na ekologické dopady, Alza Kupujúcim odporúča, aby si v prípade kúpu obuvi dôkladne zmerali svoju veľkosť a zamedzili tak zbytočnému odstúpenie od zmluvy. Ďalej Alza odporúča, aby si kupujúci obuv vyskúšal ihneď po jej prevzatí, a to v čistých ponožkách, aby nedošlo k zásahu do zdravotnej nezávadnosti obuvi. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola kúpa obuvi, vracia Kupujúci obuv čistú, bez akýchkoľvek známok nosenia a v originálnej krabici (ako by si Kupujúci obuv skúšal v kamennom obchode). V prípade, že nie sú splnené podmienky podľa predchádzajúcej vety (obuv je nosená, použitá, znečistená alebo dokonca poškodená), má Alza nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že neprimerané používanie obuvi na účely vyskúšania môže viesť k výraznému zníženiu hodnoty tovaru, a teda k výraznému poníženie vrátenej kúpnej ceny Kupujúcemu o náhradu škody za toto zníženie.

13. Následný predaj zakúpenej veci

Ak Kupujúci vec zakúpenú od Alzy predá, daruje alebo inak prevedie do vlastníctva inej osoby, tak je povinný o tom Alzu informovať. Ak nebude o tom Kupujúci Alzu informovať, považuje Alza tohto Kupujúceho stále za vlastníka danej veci a za osobu, ktoré patria práva z chybného plnenia.

14. Osobitné pravidlá pri kúpe alkoholických nápojov

Nákup alkoholických nápojov a návšteva stránok, kde sa alkoholické nápoje ponúkajú, je osobám mladším ako 18 rokov zakázané. Kupujúci pred vytvorením a dokončením objednávky, ktorej predmetom je kúpa alkoholického nápoja, vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov. Alza vyhlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že pri preberaní alkoholického nápoja je Alza, prípadne dopravca alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý Kupujúcemu alkoholický nápoj doručuje, oprávnený skontrolovať občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, s cieľom overiť, že je Kupujúci starší ako 18 rokov. Ak sa nepodrobí Kupujúci tejto kontrole alebo ak bude menej ako 18 rokov, nebude mu alkoholický nápoj vydaný a dôjde k automatickému odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Alzy. Kupujúci berie na vedomie, že konzumácia alkoholických nápojov vo vnútri a v okolí predajní Alzy je prísne zakázaná.

15. Osobitné pravidlá pri kúpe poukazov tretích strán (netýka sa darčekových poukazov Alza.cz)

Alza je len predajcom poukazu. Poskytovateľom služieb a predajcom tovaru, čoby plnenia poskytnutého na základe uplatnenia poukazu, je tretia osoba (poskytovateľ). Pre využitie plnenia spojeného s poukazom sa preto Kupujúci musí obrátiť na príslušného poskytovateľa a dojednať s ním podrobnosti poskytnutia konkrétnej služby a/alebo prevzatie konkrétneho tovaru. Po zakúpení poukazu obdrží Kupujúci unikátny kód poukazu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom profile, resp. adresu, ktorú uviedol Kupujúci pri dokončení procesu objednávky. Tým prejdú riziká spojené s týmto poukazom na Kupujúceho. Tento unikátny kód oznámi Kupujúci poskytovateľmi pred samotným poskytnutím služby a/alebo prevzatím tovaru. Poskytovateľ overí platnosť kódu a bez zbytočného odkladu (ak s Kupujúcim nedohodne inak) poskytne Kupujúcemu predmetnú službu a/alebo odovzdá tovar. Poukaz sa považuje za uplatnený v okamihu, keď poskytovateľ zadá unikátny kód poukazu do informačného systému Alzy (overí jeho platnosť). Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na kúpu poukazu v lehote 14 dní odo dňa doručenia poukazu, to neplatí, ak v tejto lehote už poukaz uplatnil. V prípade reklamácie tovaru a/alebo služby Alza odporúča Kupujúcim obrátiť sa prednostne na poskytovateľa, s ohľadom na možnosť rýchlejšieho vybavenia reklamácie a možnosť dohodnúť s poskytovateľom náhradné plnenie týkajúce sa konkrétnej služby a/alebo tovaru podľa poukazu.

16. Osobitné pravidlá pri predobjednávke

V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude Alza Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Alzou. Prípadný rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude Alzou vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Alza si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzala Alza v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že na Alze nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má Alza právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Alzy sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

V. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

Otváracia doba:
Centrála Bratislava (Mlynské Nivy 5/A) - Po - Ne: 8:00 - 20:00

Predajne - Po - Ne:  8:00 - 19:00

Otváracie hodiny jednotlivých predajní nájdete aj tu.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.

O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.alza.sk.

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t.j. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, dobierku a nákladov na komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Alzy či pochybeniu personálu Alzy. V takom prípade je Alza oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Alza bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
 • zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcim zodpovedajúcej výške zľavy.

Alza upozorňuje, že informačný systém Alzy uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať Alzu a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Ak Alza vykúpila tovar od neplatcu DPH a ponúka ju v kategórii Použitý, Zánovné alebo rozbalené je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku. Akciové ceny platia do vypredania zásob Alza či pri uvedení počtu kusov akciového tovaru do vypredania stanoveného počtu kusov akciového tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

Alza má záujem informovať Kupujúceho čo nepresnejšie o skutočnej výške zliav tovaru/služieb/licencií ponúkaných na jej prevádzkovanom e-shope. Pôvodná cena znamená najnižšiu cenu, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Alza ponúkala na svojom e-shopu za 30 dní predchádzajúcich 1. dňu v danom kalendárnom mesiaci, a to bez zohľadnenia všetkých možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií či cenových zvýhodnení. Navyše v prípade, že je tovar/služba/licencia zaradený do zľavovej kampane so samostatnými podmienkami kampane, v ktorej je zľava poskytovaná automaticky (napr. Black Friday, Letný výpredaj), potom je pôvodná cena znovu vypočítaná za obdobie 30 dní bezprostredne predchádzajúcich dňu zarazenie predmetného tovaru/služby/licencie do takej kampane.

Alza si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

Ďalej si Alza vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, pre ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnej stanovenej ceny;
 • Alza zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je Alza oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

Alza môže ponúkať vybrané produkty Kupujúcim podnikateľom za zvýhodnené ceny. Potom, čo sa Kupujúci Podnikateľ prihlási do svojho užívateľského účtu, zobrazia sa mu zvýhodnené ceny. Vybrané produkty, na ktoré Alza poskytuje zvýhodnenú cenu sú v ponuke na e-shope špeciálne označené.

Študentský program Alzy

Registrovaný užívateľ Alzy, ktorý je študentom a držiteľom preukazu ISIC/ITIC (ďalej len „Študent“), sa môže zaregistrovať do študentského programu Alzy.

 1. Registrácia preukazu a overenie

  Podmienkou pre vznik členstva v študentskom programe je registrácia preukazu ISIC/ITIC vo svojom užívateľskom profile na adrese www.alza.sk e-shope Alzy. Túto registráciu je možné vykonať v poslednom kroku objednávky v sekcii Dodacie údaje v košíku, v sekcii Alza pre študentov na alza.sk/student či v užívateľskom profile Moja Alza (Nastavenie účtu – Nakupovať ako študent) „backoffice (administrácia registrácie) a LP študentského programu“. Po registrácii preukazu ISIC/ITIC dôjde k overeniu jeho platnosti v databáze ISIC, a to podľa mena a priezviska uvedeného na preukaze v kombinácii s jeho číslom. Každý preukaz ISIC/ITIC môže byť zaregistrovaný len k jednému užívateľskému profilu na e-shope Alzy raz. Pre registráciu je nutné, aby sa meno a priezvisko uvedené na preukaze ISIC zhodovalo s meno a priezviskom, pod ktorým je Študent zaregistrovaný u Alzy.

  Platnosť preukazu ISIC je overovaná pri každom nákupe uskutočňovanom Študentom. V prípade, že uplynie platnosť preukazu, Alza si vyhradzuje právo na jeho automatické vymazanie z účtu registrovaného užívateľa - Študenta. Týmto automatickým výmazom zaniká členstvo Študenta v študentskom programe, pričom o tejto skutočnosti nebude Alzou informovaný.

 2. Výhody registrácie do študentského programu

  V rámci študentského programu získava Študent výhodnejší, tzv. študentský, cenník na vybraný tovar na e-shope Alzy. Študentské ceny sa ukazujú na webových stránkach Alzy u každého produktu, na ktoré sa študentská cena vzťahuje. Tieto produkty nie sú na webových stránkach nijak graficky odlíšené či oddelené od tovaru, na ktoré sa študentská cena nevzťahuje. Ponuku tovaru zvýhodneného podľa študentského cenníka Alza priebežne obmieňa.

  Ďalšou výhodou registrácie v študentskom programe sú aj nárazové akcie (poskytované zľavy) na vybrané značky, krátkodobé zľavy nastavované na určitú značku, kategóriu alebo skupinu produktov/tovaru. Prehľad týchto zliav je dostupný v sekcii Alza pre študentov na adrese www.alza.sk/student. Tieto zľavy platia len v obmedzenom čase po stanovenú obmedzenú dobu, ktorá je pri tovare zobrazená.

  Výhodnejšie ceny a zľavy sa pri produkte/tovare zobrazia len prihláseným užívateľom s registrovaným platným ISIC preukazom (Študentom) a sú automaticky odpočítané pri vložení tovaru do košíka.

VII. Objednávanie

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v prevádzkach Alzy;
 2. prostredníctvom elektronického obchodu Alzy (ďalej len „e-shop“);
 3. elektronickou poštou na adrese www.alza.sk/kontakt;
 4. faxom
 5. telefonicky

Objednávky priamo na niektoré z našich pobočiek možno realizovať kedykoľvek v rámci otváracej doby tejto pobočky. Všetky telefonické objednávky tovaru je možné realizovať cez call centrum Alza v prevádzkovej dobe call centra.

Alza odporúča Kupujúcemu vykonať objednávky cez e-shop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho na Alza. V prípade verejného prístupu k internetu ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.

Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Alzy a /alebo jej dopravcov, o čom bude Alza Kupujúceho bezodkladne informovať.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Alza Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy ohľadom prístroja či zariadenia, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval, a potom ich z tohto prístroja zmazal.

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;

  zmluvu, ktorého predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
 2. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Alza umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach tu, a to spotrebiteľovi tak Alza potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Alza.sk

Mlynské Nivy 5/A, 821 09 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.Ak sa rozhodne Kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná vo forme Alza kreditu.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Alze len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže Alza požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmu pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Alza odmietnuť vyplatiť peňažné prostriedky. Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Alza mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má Alza nárok na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že má Kupujúci spotrebiteľ úplnú registráciu (vyplnené meno, priezvisko, adresu a kontaktný email v zákazníckom profile na Alza.sk), môže mu Alza na jeho žiadosť vrátiť prijaté peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru vo forme špeciálnych darčekových poukazov (Alza kredit), ktoré môže využiť podľa podmienok služby Alza Kredit.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Alza však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Alze odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť Alze tovar bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Alzou a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Alza právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

2. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Alzy umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR vrátane DPH alebo je predmetom zmluvy kúpa grafickej karty, nie je takéto odstúpenie od zmluvy vôbec možné.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Alza si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Alze vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,

 1. ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 2. ak Kupujúci použil vec ešte pre objavením vady;
 3. ak Kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim jednaním alebo opomenutím, alebo
 4. ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a Alza umožní Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci Alze čo ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití veci prospech.
 5. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.alza.sk.

3. Odstúpenie v prípade využitia služby Cashvoucher

Cashvoucher je služba, poskytovaná s výhradným súhlasom kupujúceho, ktorý si ju zvolí ako alternatívu preplatenia finančných prostriedkov v prípade, že odstúpi od kúpnej zmluvy v rámci reklamačného procesu alebo pri odstúpení od zmluvy v súlade s VOP. Služba Cashvoucher sa riadi špeciálnymi podmienkami uvedenými tu..

4. Odstúpenie od zmluvy Alzou v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je Alza oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Alzou tak, že Alza Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Alzy.

5. Odstúpenie od zmluvy Alzou v prípade predaja alkoholických nápojov

Alza vyhlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že pri preberaní alkoholického nápoja je Alza, prípadne dopravca alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý Kupujúcemu alkoholický nápoj doručuje, oprávnený skontrolovať občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, za účelom overenia, že je Kupujúci starší ako 18 rokov. Ak sa Kupujúci nepodrobí tejto kontrole alebo ak bude mladší ako 18 rokov, nebude mu alkoholický nápoj vydaný a dôjde k automatickému odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany Alzy. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru bude mu táto čiastka vrátená späť najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Alzy, a to rovnakým spôsobom, akým Alza od Kupujúceho čiastku prijala.

IX. Platobné podmienky

Alza akceptuje tieto platobné metódy: Konkrétne podmienky použitia platobnej metódy sú popísané v odkaze.:

Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Alzy, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Alza si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne najneskôr do 96 hodín.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky. V prípade platby platobnou kartou na pobočke je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

Platby v kryptomenách

Kupujúci môže ako spôsob úhrady zvoliť aj platbu v niektorej z Alzou akceptovaných kryptomien (napr. Bitcoin). Pokiaľ bude Kupujúci v takomto prípade z akéhokoľvek dôvodu požadovať vrátenie kúpnej ceny za takto nakúpený tovar, môže byť kúpna cena vrátená iba v mene, ktorá je uvedená na faktúre za takto nakúpený tovar (spravidla v eurách), a to vo výške uvedenej na faktúre. Prípadné pohyby kurzu kryptomien nebudú pri vrátení platby zohľadnené, s čím Kupujúci vyslovuje svoj súhlas.

Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s Alzou alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, Alza vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala na základe zmluvy rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré poskytne Alze v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti na predajni alebo kuriérovi, došlo k exspirácii platobnej karty zákazníka a Alza nemá k dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, kedy Alza na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

X. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Alza zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Alza nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci musí preukázať identifikačným PIN kódom, ktorý Alza pošle na telefónne číslo uvedené Kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento identifikačný PIN kód nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Alza alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorých týchto dokladov môže Alza alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie vyplýva z ust. § 415 Občianskeho zákonníka, ktoré stanoví povinnosť prevencie a obozretnosti.

Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.alza.sk a preukáže sa občianskym preukazom. Tovar zakúpený Kupujúcim podnikajúcou fyzickou osobou – bude odovzdaný len po predložení platného identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas).

Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu [email protected], spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, faxom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

XI. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti viď v Reklamačnom poriadku).

XII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi Alza a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Alzu pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou Alzy je [email protected]. Alza však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od 01.11.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkarňach Alzy alebo elektronicky na www.alza.sk. Alza si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytlačiť

P-DC1-WEB32
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií